Valors, valores, values

Hola a totes i tots, avui us parlaré dels valors que acompanyen a Rodant amb estil i que em pertanyen personalment.

Gaudir de la Natura,

Fruir de l’espai no civilitzat amb alegria i respectant el seu ritme, tot deixant, a la mesura del possible, l’entorn tal i com l’hem trobat. No podem seguir viatjant i deixant rastre al nostre pas si volem poder seguir trobant els paisatges tal i com ens agrada.

Es una qüestió de sentit comú, oi que no t’agrada trobar un lloc massificat i ple de deixalles?, dons no deixis rastre.

Hola a todas y todos, hoy os hablaré de los valores que acompañan a Rodante con estilo y que me pertenecen personalmente.

Disfrutar de la Naturaleza

Disfrutar del espacio no civilizado con alegría y respetando su ritmo, dejando, en la medida de lo posible, el entorno tal y como la hemos encontrado. No podemos seguir viajando y dejando rastro en nuestro paso si queremos poder seguir encontrando los paisajes tal y como nos gusta.

Es una cuestión de sentido común, ¿verdad que no te gusta encontrar un lugar masificado y lleno de desechos ?, pues no dejes rastro.

Hello everyone, today I will talk about the values ​​that accompany “Rodant amb estil” and that belong to me personally.

Enjoy Nature

Enjoy the uncivilized space with joy and respecting its rhythm, leaving, as far as possible, the environment as we found it. We cannot continue to travel and leave a trail in our path if we want to be able to continue to find the landscapes as we like.

It’s a matter of common sense, you don’t like to find a crowded place full of rubbish?, so don’t leave a trail.

…………………..

Sostenibilitat,

La sostenibilitat no és el mateix que la ecologia, tot i que van de la ma. Per exemple, vull compra un tomàquet súper ecològic que cultiven a Almeria, però és mes sostenible comprar els tomàquets al pagès del poble del costat per evitar el consum de residus fòssils del transport. Un exemple molt simplificat perquè pugueu entendre la diferencia, és un tema molt complex.

Tot i no ser una fanàtica ecologista, soc carnívora i no ho puc evitar, si que cada cop estic més conscienciada en que hem de ser curosos,  poder evitar pandèmies com la que estem vivint i deixar un entorn saludable als meus fills i futures generacions. Vull una Terra respirable.

A Rodant ho faig tot evitat generar excedents de producció, només es fabrica el que es ven, això suposa un encariment del preu, la qual cosa no és del tot dolenta ja que hem de comprar el que realment volem, 1 samarreta i no 2 per exemple.

Sostenibilidad,

La sostenibilidad no es lo mismo que la ecología, aunque van de la mano. Por ejemplo, quiero compra un tomate súper ecológico que cultivan en Almería, pero es más sostenible comprar los tomates al agricultor del pueblo de al lado para evitar el consumo de residuos fósiles del transporte. Un ejemplo muy simplificado para que podáis entender la diferencia, es un tema muy complejo.

Aunque no soy una fanática ecologista, soy carnívora, no lo puedo evitar, sí que cada vez estoy más concienciada en que debemos ser cuidadosos, para poder evitar pandemias como la que estamos viviendo y dejar un entorno saludable a mis hijos y futuras generaciones. Quiero una Tierra respirable.

En Rodant lo hago evitado generar excedentes de producción, sólo se fabrica lo que se vende, esto supone un encarecimiento del precio, lo que no es del todo malo ya que tenemos que comprar lo que realmente queremos, 1 camiseta y no 2 por ejemplo.

Sustainability,

Sustainability is not the same as ecology, although they go hand in hand. For example, I want to buy a super organic tomato grown in Almeria, but it is more sustainable to buy tomatoes from the farmers in the village next door to avoid consuming fossil waste from transportation. A very simplified example so that you can understand the difference, is a very complex topic.

Despite not being an environmental fanatic, I am a carnivore, I can’t help it, if I am increasingly aware that we need to be careful, to be able to avoid pandemics like the one we are living through and leave a healthy environment for my children and future generations. I want a breathable Earth.

In Rodant I do everything to avoid generating production surpluses, only what is sold is manufactured, this means an increase in price, which is not entirely bad as we have to buy what we really want, 1 t-shirt and not 2 for example.

……………………

També redueixo el consum de combustible del transport amb el sistema de dropshiping, el producte només fa un viatge, del productor al client final.

También reduzco el consumo de combustible del transporte con el sistema de dropshiping, el producto sólo hace un viaje, del productor al cliente final.

I also reduce transport fuel consumption with the dropshipping system, the product only makes one trip, from producer to end customer.

………………….

El dropshiping també genera un altre benefici de sostenibilitat, només hi ha un magatzem, el del productor, el meu negoci no necessita un espai físic per emmagatzemar els articles, la qual cosa es bona per mi reduint costos, però també per el medi ambient, ja sabem tots que cada cop serà més reduït l’espai disponible, per viure, per treballar, la població es multiplica i el nostre entorn és limitat. No us sembla curiosa la moda de les mini cases, moda o necessitat?

El dropshiping también genera otro beneficio de sostenibilidad, sólo hay un almacén, el del productor, mi negocio no necesita un espacio físico para almacenar los artículos, lo cual es buena para mí reduciendo costes, pero también para el medio ambiente, ya sabemos todos que cada vez será más reducido el espacio disponible, para vivir, para trabajar, la población se multiplica y nuestro entorno es limitado. ¿No os parece curiosa la moda de las mini casas¿, ¿moda o necesidad?

Dropshipping also generates other sustainability benefits, there is only one warehouse, the producer, my business does not need a physical space to store items, which is good for me, reducing costs, but also for the environment we all know that the space available is getting smaller and smaller, to live, to work, the population is multiple and our environment is limited. Don’t you find curious the fashion of tiny houses, fashion or necessity?

………………..

Feminisme,

Tota la vida he estat feminista sense saber-ho, miro enrere i ho veig clar.

Criada en una família conservadora, en valors, família i treball, la qual cosa agraeixo, però te els seus inconvenients, les dones a casa i els homes a treballar. De petita m’enfurismava perquè els meus germans anaven a treballar a la fabrica família i jo em quedava a casa fent dissabte, com ho odiava. Amb els anys vaig anar a treballar a la fabrica també, no era la gran meravella, però el importat és poder escollir.

Quant em vaig divorciar em vaig plantejar que no deixaria de fer les coses que m’agradessin per el fet de esta sola, i així ha estat.

Em vaig comprar una caravana i anava amb els meus fills, jo sola, de càmping amb la meva caseta rodant, no he vist mai cap dona sola viatjant amb rulot. No tinc fotos, les he perdut en un ordinador espatllat, quant pugui recuperar-les us les mostraré.

També he viatjat sola, sempre amb tot controlat, ja sabem que les dones tenim risc afegit, la qual cosa és molt trista. Camí de Sant Jaume, Grècia amb grup de singles, a esquiar, Sevilla, etc.

Feminismo,

Toda la vida he sido feminista sin saberlo, miro atrás y lo veo claro.

Criada en una familia conservadora, en valores, familia y trabajo, lo cual agradezco, pero tiene sus inconvenientes, las mujeres en casa y los hombres a trabajar. De pequeña me enfurecía porque mis hermanos iban a trabajar a la fábrica familiar y yo me quedaba en casa haciendo la limpieza del sábado, como lo odiaba. Con los años fui a trabajar a la fábrica también, no era la gran maravilla, pero el importado es poder elegir.

Cuánto me divorcié me planteé que no dejaría de hacer las cosas que me gustaran por el hecho de esta sola, y así ha sido.

Me compré una caravana e iba con mis hijos, yo sola, de camping con mi casita rodante, no he visto ninguna mujer sola viajando con caravana. No tengo fotos, las he perdido en un ordenador estropeado, en cuanto pueda recuperarlas os las mostraré.

También he viajado sola, siempre con todo controlado, ya sabemos que las mujeres tenemos riesgo añadido, lo cual es muy triste. Camino de Santiago, Grecia con grupo de singles, a esquiar, Sevilla, etc.

Feminism,

I’ve been a feminist all my life without knowing it, I look back and I see it clearly.

Raised in a conservative family, in values, family and work, which I appreciate, but it has its drawbacks, women at home and men at work. As a kid, I used to get angry because my siblings would go to work in the family factory and I stayed home doing cleaning on Saturday, as I hated it. Over the years I went to work in the factory too, it wasn’t the big wonder, but the important thing is to be able to choose.

As soon as I got divorced, I told myself that I would not stop doing the things I liked, for being alone, and so it has been.

I bought myself a caravan and went with my kids, I alone, camping with my caravan, I have never seen a woman alone traveling with a caravan. I have no photos, I lost them on a broken computer, as soon as I can recover them, I will show them to you.

I have also traveled alone, always with everything under control, we already know that women have an added risk, which is very sad. Way of St. James, Greece with group of singles, skiing, Seville, etc.

………………………

Recordo l’atac de pànic abans de començar el Camí de Sant Jaume, dinant en el restaurant de davant de l’estació dels busos cap a Roncesvalles, de sobte em marejo i les pulsacions se’m disparen, ningú al restaurant es va adonar, vaig posar la ma al cap, respirar profundament i esperar a calmar-me, imagineu-vos, que feia jo allà, sola, amb motxilla, a caminar, una dona tranquil·la, de educació conservadora, afrontant un repte similar, gent que em va conèixer al Camí em van comentar que pensaven que no duraria, dons ja l’he acabat, per etapes, durant anys, però fet. La experiència de la meva vida.

Recuerdo el ataque de pánico antes de comenzar el Camino de Santiago, comiendo en el restaurante frente a la estación de los buses hacia Roncesvalles, de repente me mareo y las pulsaciones se me disparan, nadie en el restaurante se dio cuenta, puse la mano en la cabeza, respiré profundamente y esperé a clamarme, imagínense, que hacía yo allí, sola, con mochila, a caminar, una mujer tranquila, de educación conservadora, afrontando un reto similar, gente que me conoció en el Camino me comentaron que pensaban que no duraría, pues ya lo he terminado, por etapas, durante años, pero hecho. La experiencia de mi vida.

I remember the panic attack before starting the Camino de Santiago, having lunch at the restaurant in front of the bus station to Roncesvalles, I suddenly get dizzy and my heartbeat skyrockets, no one in the restaurant noticed, I put my hand on my head, took a deep breath and waited to calm down, imagine, what I was doing there, alone, with a backpack, walking, a calm woman, of conservative education, facing a similar challenge, people who he met me on the Camino they told me they thought it wouldn’t last, but I’ve already finished it, in stages, for years, but done. The experience of my life.

……………………..

A nivell de parella no he aconseguit el company desitjat. Sóc de les dones que busca l’home que encara no existeix i m’he trobat amb els homes que busquen la dona que ja no existeix, paradoxes del món evolucionat.

A nivel de pareja no he conseguido el compañero deseado. Soy de las mujeres que busca el hombre que aún no existe y me he encontrado con los hombres que buscan la mujer que ya no existe, paradojas del mundo evolucionado.

At the couple level I didn’t get the partner I wanted. I am one of the women who seeks the man who does not yet exist and I have met men who seek the woman who no longer exists, paradoxes of the evolved world.

…………………………………

Llibertat,

Quin concepte tant important, difícil de definir i manipulat al extrem.

Per mi la lliberta és la possibilitat de poder escollir el meu camí de vida, la qual cosa sóc conscient que puc fer perquè tinc la sort de viure a Europa, amb els seus defectes, però un lloc bo per viure.

I gaudint d’aquesta llibertat aquí em teniu, amb aquest projecte inspirat en el mon del caravàning que m’apassiona, però que empresarialment és majoritàriament masculí, sempre nadant contra corrent, no és fàcil i a aquestes alçades de la vida estic molt, molt, molt cansada, però no perdo la il·lusió.

Libertad,

Qué concepto tan importante, difícil de definir y manipulado al extremo.

Para mí la liberta es la posibilidad de poder elegir mi camino de vida, lo cual soy consciente de que puedo hacer porque tengo la suerte de vivir en Europa, con sus defectos, pero un lugar bueno para vivir.

Y disfrutando de esta libertad aquí estoy, con este proyecto inspirado en el mundo del caravaning que me apasiona, pero que empresarialmente es mayoritariamente masculino, siempre nadando contra corriente, no es fácil y a estas alturas de la vida estoy muy, muy, muy cansada, pero no pierdo la ilusión.

Freedom,

What an important concept, difficult to define and manipulated to the extreme.

For me, freedom is the possibility of being able to choose my path of life, which I am aware of what I can do because I am lucky to live in Europe, with its flaws, but a good place to live.

And enjoying this freedom here I am, with this project inspired by the world of caravanning that I am passionate about, but which is mostly male in business, always swimming against the current, it is not easy and at this height of life I am very, very, very tired, but I don’t lose the illusion.

#accesorioscaravanas #tazaspersonalizadas #accesoriosautocaravanas #todocaravana #camisetaspersonalizadas #Granollers #caravanstore #teardrop #casacaravana #minicaravanas #verautocaravanas #caravanaremolque #leggins #naturaleza #camperconbaño #velerojuguete #comprarautocaravana #carpasdecamping #navegar #barcosveleromadera #articuloscamping #envelero #veleroinchable #velerosartesanales #mar #camping #barcovelero #mujer #emprendedora

Publicado por dissenysostenible

Sóc una dona creativa, molt emprenedora, vital, alegre i sempre amb ganes d'aprendre.

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: