¿La personalización de tu caravana/furgoneta ayuda a la salud mental?

Bon dia a totes i tots,
Aquest any la Marató de TV3 es dedica a la salut mental, el proper diumenge 19 de Desembre 2021, jo estic convençuda que per tenir una bona salut mental el millor és gaudir del nostre espai d’oci (caravana o furgoneta) d’una decoració personalitzada, que ens doni tranquil·litat i pau per recarregar les piles del dia a dia.
Buenos días a todas y todos,
Este año la Marató de TV3 se dedica a la salud mental, el próximo domingo 19 de diciembre 2021, yo estoy convencida de que para tener una buena salud mental lo mejor es disfrutar de nuestro espacio de ocio (caravana o furgoneta) de una decoración personalizada, que nos dé tranquilidad y paz para recargar las pilas del día a día.
Good morning everyone,
This year the TV3 Marató is dedicated to mental health, next Sunday, December 19, 2021 and I am convinced that to have good mental health it is best to enjoy our leisure space (caravan or van) of a personalized decoration, which gives us peace of mind and peace of mind to recharge our batteries on a daily basis.

vinilos vinyls

Canvis socials i econòmics molt importants

Tots patim al llarg de la nostre vida episodis de problemes emocionals, en menys o més gravetat, episodis de dolor, tristor que poden donar pas a un problema de salut mental. No ens hem de avergonyir, és una malaltia com qualsevol altre.
Portem dues crisis molt fortes i seguides, primer la crisis de la bombolla Inmobiliaria, de la que alguns ens hem pogut recuperar, però d’altres encara no ho han aconseguit, i tot seguit ens apareix la crisis del COVID, canviant-t’ho tot altre cop.
Aquesta darrera crisis està revolucionant el nostre sistema de viure, vulguem o no, a molts els hi està costant seguir el ritme dels canvis, son tant forts, inesperats i profunds que estem descol·locats.
Això ha fet que els problemes de salut mental s’hagin multiplicat i agreujat els ja existents, per aquest motiu TV3 ha decidit dedicar la Marató a recaptar fons per poder donar ajuda a tots nosaltres, si TOTS NOSALTRES, tots ho necessitem.
Cambios sociales y económicos muy importantes
Todos sufrimos a lo largo de nuestra vida episodios de problemas emocionales, en menor o mayor gravedad, episodios de dolor, tristeza que pueden dar paso a un problema de salud mental. No debemos avergonzarnos, es una enfermedad como cualquier otra.
Llevamos dos crisis muy fuertes y seguidas, primero la crisis de la burbuja Inmobiliaria, de la que algunos nos hemos podido recuperar, pero otros todavía no lo han conseguido, y a continuación nos aparece la crisis del COVID, cambiándolo todo otra vez.
Esta última crisis está revolucionando nuestro sistema de vivir, queramos o no, a muchos les está costando seguir el ritmo de los cambios, son tan fuertes, inesperados y profundos que estamos descolocados.
Esto ha hecho que los problemas de salud mental se hayan multiplicado y agravado los ya existentes, de ahí que TV3 haya decidido dedicar la Maratón a recaudar fondos para poder dar ayuda a todos nosotros, si TODOS NOSOTROS, todos lo necesitamos.
Very important social and economic changes
We all suffer throughout our lives episodes of emotional problems, in more or less seriousness, episodes of pain, sadness that can give way to a mental health problem. We should not be ashamed; it is a disease like any other.
We have two very strong crises and then, first the crisis of the real estate bubble, from which some we have been able to recover, but others have not yet succeeded, and then we see the crisis of COVID, changing it all over again.
This latest crisis is revolutionizing our way of life, whether we like it or not, and many are finding it difficult to keep up with the changes, they are so strong, unexpected and profound that we are out of place.
This has caused mental health problems to multiply and aggravate existing ones, which is why TV3 has decided to dedicate the Marathon to raising funds so that we can all help, if ALL of us need it.

Tv3

Mikael

La rellevància de fer esport o tenir espais d’oci

Per lo general, les dones tenim més tendència a fer servir els serveis d’un psicòleg, quantes vegades he sentit una dona comentant-me que ha hagut d’anar a un psicòleg.
Cap cop he escoltat un home dient que ha visitat un metge psicòleg, mai, serà per què els homes no ploren? Mentida.
Als homes no compartiu les vostres emocions, les patiu en privat, per això és tant important que descarregueu la vostre ment fent exercici o sortint amb la vostre furgoneta/caravana.
La relevancia de hacer deporte o tener espacios de ocio
Por lo general, las mujeres tenemos más tendencia a utilizar los servicios de un psicólogo, cuántas veces he oído a una mujer comentándome que ha tenido que ir a un psicólogo.
Ninguna vez he escuchado a un hombre diciendo que ha visitado un médico psicólogo, nunca ¿será por qué los hombres no lloran? Mentira.
Los hombres no comparten sus emociones, las sufre en privado, por eso es tan importante que descarguéis vuestra mente haciendo ejercicio o saliendo con su furgoneta/caravana.
The importance of playing sports or having leisure time
In general, women are more likely to use the services of a psychologist, how many times have I heard a woman comment to me that she had to go to a psychologist.
I have never heard a man say that he has visited a psychologist, never, is it because men do not cry? Lie.
Men do not share their emotions, they suffer them in private, that is why it is so important that you unload your mind by exercising or going out with their van/caravan.

Mikael

Shvets Production

Amb Rodant amb estil et puc ajudar a personalitzar el teu espai d’oci

El viure una il·lusió pot ser el motiu per seguir endavant quant la vida es torna gris, jo ho faig cada dia amb la meva empresa Rodant amb estil, he sumat les meves passions, el disseny i el caravanatge per tenir una il·lusió que em motivi a seguir endavant en aquests temps de canvi.
Jo et puc ajudar a personalitzar la teva caravana/furgoneta per tenir aquest espai de lleure ideal per carregar les piles i fer front a la nova era.
https://rodantambestil.shopping/categoria-producto/decoracion/
Con Rorant amb estil te puedo ayudar a personalizar tu espacio de ocio
El vivir una ilusión puede ser el motivo para seguir adelante cuando la vida se vuelve gris, yo lo hago todos los días con mi empresa Rodant amb estil, he sumado mis pasiones, el diseño y el caravaning para tener una ilusión que me motive a seguir adelante en estos tiempos de cambio.
Yo puedo ayudarte a personalizar tu caravana/furgoneta para tener este espacio de ocio ideal para cargar las pilas y hacer frente a la nueva era.

https://rodantambestil.shopping/categoria-producto/decoracion/
With Rodant amb estil, I can help you customize your leisure space
Living an illusion can be the reason to move on when life turns gray, I do it every day with my company Rodant amb estil, I have added my passions, design and caravanning to have an illusion that motivates me to move forward in these times of change.
I can help you customize your caravan/van to have this ideal leisure space to recharge your batteries and cope with the new era.

https://rodantambestil.shopping/categoria-producto/decoracion/

shvets-production

Lance Anderson

Sensibilitat creativa

He volgut parlar del tema en el meu blog per que com a persona altament sensible he necessitat de tractament psicològic en varies etapes de la meva vida, per a mi anar al psicòleg es anar al metge, quant el necessito hi vaig, si el puc pagar.
Quant estem refredats anem al veure el doctor, quant tenim dolor també i quant ens infectem amb el COVID hi correm; anar al psicòleg ha de ser el mateix, no hem d’estar greus per anar i que ens ajudin amb petites pautes que ens faran tirar endavant d’un altre manera. El greu problema és que per ser tractat per un psicòleg a la Seguretat Social has d’estar molt greu, no hi ha psicòlegs de capçalera, hi així ens va.
Recordo quant em vaig separar, vaig visitar a una metgessa de salut mental de la Seguretat Social , però em va dir que com no estava immobilitzada a casa, era bastant autònoma, no em podia tractar, la qual cosa ha fet que encara arrossegui petites ferides derivades d’aquell fet traumàtic. Tot el que vaig passar, més altres problemes que la vida m’ha donat, ha fet que al meu cos li hagi passat factura, no m’he trencat, no m’he immobilitzat, però tinc Fibromàlgia, i els meus problemes de salut son ara més cars per la Seguretat Social.
A veure si em tot el que està passat les coses canvien, ens atenen abans de que hi hagi greus conseqüències.
Sensibilidad creativa
He querido hablar del tema en mi blog porque como persona altamente sensible he necesitado tratamiento psicológico en varias etapas de mi vida, para mí ir al psicólogo es ir al médico, cuando lo necesito voy, si lo puedo pagar.
Cuando estamos resfriados vamos al ver al doctor, cuánto tenemos dolor también y cuánto nos infectamos con el COVID corremos; ir al psicólogo debe ser lo mismo, no hemos de estar graves para ir y que nos ayuden con pequeñas pautas que nos harán salir adelante de mejor modo. El grave problema es que para ser tratado por un psicólogo de la Seguridad Social debes estar muy grave, no hay psicólogos de cabecera, así nos va.
Recuerdo cuánto me separé, visité a una médica de salud mental de la Seguridad Social, pero me dijo que como no estaba inmovilizada en casa, era bastante autónoma, no podía tratarme, lo que ha hecho que todavía arrastre pequeñas heridas derivadas de ese hecho traumático. Todo lo que pasé, más otros problemas que la vida me ha dado, ha hecho que a mi cuerpo le haya pasado factura, no me he roto, no me he inmovilizado, pero tengo Fibromalgia, y mis problemas de salud ahora son más caros para la Seguridad Social.
A ver si con todo lo que está pasado las cosas cambian, nos atienden antes de que haya graves consecuencias.
Creative sensitivity
I wanted to talk about it on my blog because as a highly sensitive person I have needed psychological treatment at various stages of my life, for me going to the psychologist is going to the doctor, when I need it, I go, if I can pay for it.
When we have colds, we go to see the doctor, how much we also have pain and how much we get infected with COVID we run; Going to the psychologist should be the same, we do not have to be serious to go and that they help us with small guidelines that will make us get ahead in a better way. The serious problem is that to be treated by a Social Security psychologist you must be very serious, there are no bedside psychologists, that’s how it goes.
I remember how much I separated, I visited a mental health doctor from Social Security, but she told me that since I was not immobilized at home, I was quite autonomous, she could not treat me, which has caused me to still carry small injuries derived from that traumatic event. Everything that I went through, plus other problems that life has given me, has caused my body to take its toll, I have not broken, I have not immobilized, but I have Fibromyalgia, and my health problems are now more expensive for Social Security.
Let’s see if things change with everything that has happened, they attend to us before there are serious consequences.
Pavel Danilyuk

Treu-li ferro

Vull explicar-vos tot això per treure ferro a aquest tipus de malalties, son comuns, no ens ha de fer vergonya parlar-ne, em de tenir empatia en vers els malalts mentals, greus o lleus.
Al ser molt sensible ho pateixo tot molt, però no em trenco perquè m’aferro a les meves passions (el mon de les caravanes) i procuro cuidar-me (fent exercici moderat).
També personalitzar la teva caravana/furgoneta és important, no és una frivolitat. Vols que t’ajudi amb la decoració?
Triïs el que triïs tot estarà be, no ho dubtis.
Sácale hierro
Quiero explicaros todo esto para quitar hierro a este tipo de enfermedades, son comunes, no nos tiene que vergüenza hablar de ello, debemos tener empatía hacia los enfermos mentales, graves o leves.
Al ser muy sensible lo sufro todo mucho, pero no me rompo porque me aferro a mis pasiones (el mundo de las caravanas) y procuro cuidarme (haciendo ejercicio moderado).
También personalizar tu caravana/furgoneta es importante, no es una frivolidad. ¿Quieres que te ayude con la decoración?
Elijas lo que elijas todo estará bien, no lo dudes.
It dosen’t mater
I want to tell you all this to get rid of this type of illness, they are common, we should not be ashamed to talk about them, I should have empathy for the mentally ill, serious or mild.
Being very sensitive, I suffer a lot, but I don’t break because I cling to my passions (the world of caravans) and I try to take care of myself (by exercising moderately).
Customizing your caravan/van is also important, not a frivolity. Do you want me to help you with the decoration?
Whatever you choose, everything will be fine, don’t hesitate.
Andrea Piacquadio

Elvira Salayet

#caravanas #tazaspersonalizadas #autocaravanas #furgoneta #camisetaspersonalizadas #Granollers #vinilos #teardroptrailer #sudadera #minicaravanas #campervan #furgonetacamper #leggins #naturaleza #personalizado #velero #camping #carpasdecamping #decoracion #sudadera #articuloscamping #gorras #regalos #banyadors #mar #mochila #fuegoneta #mujer #emprendedora

Publicado por dissenysostenible

Sóc una dona creativa, molt emprenedora, vital, alegre i sempre amb ganes d'aprendre.

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: