¿La personalización de tu caravana/furgoneta ayuda a la salud mental?

Bon dia a totes i tots,
Aquest any la Marató de TV3 es dedica a la salut mental, el proper diumenge 19 de Desembre 2021, jo estic convençuda que per tenir una bona salut mental el millor és gaudir del nostre espai d’oci (caravana o furgoneta) d’una decoració personalitzada, que ens doni tranquil·litat i pau per recarregar les piles del dia a dia.
Buenos días a todas y todos,
Este año la Marató de TV3 se dedica a la salud mental, el próximo domingo 19 de diciembre 2021, yo estoy convencida de que para tener una buena salud mental lo mejor es disfrutar de nuestro espacio de ocio (caravana o furgoneta) de una decoración personalizada, que nos dé tranquilidad y paz para recargar las pilas del día a día.
Good morning everyone,
This year the TV3 Marató is dedicated to mental health, next Sunday, December 19, 2021 and I am convinced that to have good mental health it is best to enjoy our leisure space (caravan or van) of a personalized decoration, which gives us peace of mind and peace of mind to recharge our batteries on a daily basis.

vinilos vinyls

Canvis socials i econòmics molt importants

Tots patim al llarg de la nostre vida episodis de problemes emocionals, en menys o més gravetat, episodis de dolor, tristor que poden donar pas a un problema de salut mental. No ens hem de avergonyir, és una malaltia com qualsevol altre.
Portem dues crisis molt fortes i seguides, primer la crisis de la bombolla Inmobiliaria, de la que alguns ens hem pogut recuperar, però d’altres encara no ho han aconseguit, i tot seguit ens apareix la crisis del COVID, canviant-t’ho tot altre cop.
Aquesta darrera crisis està revolucionant el nostre sistema de viure, vulguem o no, a molts els hi està costant seguir el ritme dels canvis, son tant forts, inesperats i profunds que estem descol·locats.
Això ha fet que els problemes de salut mental s’hagin multiplicat i agreujat els ja existents, per aquest motiu TV3 ha decidit dedicar la Marató a recaptar fons per poder donar ajuda a tots nosaltres, si TOTS NOSALTRES, tots ho necessitem.
Cambios sociales y económicos muy importantes
Todos sufrimos a lo largo de nuestra vida episodios de problemas emocionales, en menor o mayor gravedad, episodios de dolor, tristeza que pueden dar paso a un problema de salud mental. No debemos avergonzarnos, es una enfermedad como cualquier otra.
Llevamos dos crisis muy fuertes y seguidas, primero la crisis de la burbuja Inmobiliaria, de la que algunos nos hemos podido recuperar, pero otros todavía no lo han conseguido, y a continuación nos aparece la crisis del COVID, cambiándolo todo otra vez.
Esta última crisis está revolucionando nuestro sistema de vivir, queramos o no, a muchos les está costando seguir el ritmo de los cambios, son tan fuertes, inesperados y profundos que estamos descolocados.
Esto ha hecho que los problemas de salud mental se hayan multiplicado y agravado los ya existentes, de ahí que TV3 haya decidido dedicar la Maratón a recaudar fondos para poder dar ayuda a todos nosotros, si TODOS NOSOTROS, todos lo necesitamos.
Very important social and economic changes
We all suffer throughout our lives episodes of emotional problems, in more or less seriousness, episodes of pain, sadness that can give way to a mental health problem. We should not be ashamed; it is a disease like any other.
We have two very strong crises and then, first the crisis of the real estate bubble, from which some we have been able to recover, but others have not yet succeeded, and then we see the crisis of COVID, changing it all over again.
This latest crisis is revolutionizing our way of life, whether we like it or not, and many are finding it difficult to keep up with the changes, they are so strong, unexpected and profound that we are out of place.
This has caused mental health problems to multiply and aggravate existing ones, which is why TV3 has decided to dedicate the Marathon to raising funds so that we can all help, if ALL of us need it.

Tv3

Mikael

La rellevància de fer esport o tenir espais d’oci

Per lo general, les dones tenim més tendència a fer servir els serveis d’un psicòleg, quantes vegades he sentit una dona comentant-me que ha hagut d’anar a un psicòleg.
Cap cop he escoltat un home dient que ha visitat un metge psicòleg, mai, serà per què els homes no ploren? Mentida.
Als homes no compartiu les vostres emocions, les patiu en privat, per això és tant important que descarregueu la vostre ment fent exercici o sortint amb la vostre furgoneta/caravana.
La relevancia de hacer deporte o tener espacios de ocio
Por lo general, las mujeres tenemos más tendencia a utilizar los servicios de un psicólogo, cuántas veces he oído a una mujer comentándome que ha tenido que ir a un psicólogo.
Ninguna vez he escuchado a un hombre diciendo que ha visitado un médico psicólogo, nunca ¿será por qué los hombres no lloran? Mentira.
Los hombres no comparten sus emociones, las sufre en privado, por eso es tan importante que descarguéis vuestra mente haciendo ejercicio o saliendo con su furgoneta/caravana.
The importance of playing sports or having leisure time
In general, women are more likely to use the services of a psychologist, how many times have I heard a woman comment to me that she had to go to a psychologist.
I have never heard a man say that he has visited a psychologist, never, is it because men do not cry? Lie.
Men do not share their emotions, they suffer them in private, that is why it is so important that you unload your mind by exercising or going out with their van/caravan.

Mikael

Shvets Production

Amb Rodant amb estil et puc ajudar a personalitzar el teu espai d’oci

El viure una il·lusió pot ser el motiu per seguir endavant quant la vida es torna gris, jo ho faig cada dia amb la meva empresa Rodant amb estil, he sumat les meves passions, el disseny i el caravanatge per tenir una il·lusió que em motivi a seguir endavant en aquests temps de canvi.
Jo et puc ajudar a personalitzar la teva caravana/furgoneta per tenir aquest espai de lleure ideal per carregar les piles i fer front a la nova era.
https://rodantambestil.shopping/categoria-producto/decoracion/
Con Rorant amb estil te puedo ayudar a personalizar tu espacio de ocio
El vivir una ilusión puede ser el motivo para seguir adelante cuando la vida se vuelve gris, yo lo hago todos los días con mi empresa Rodant amb estil, he sumado mis pasiones, el diseño y el caravaning para tener una ilusión que me motive a seguir adelante en estos tiempos de cambio.
Yo puedo ayudarte a personalizar tu caravana/furgoneta para tener este espacio de ocio ideal para cargar las pilas y hacer frente a la nueva era.

https://rodantambestil.shopping/categoria-producto/decoracion/
With Rodant amb estil, I can help you customize your leisure space
Living an illusion can be the reason to move on when life turns gray, I do it every day with my company Rodant amb estil, I have added my passions, design and caravanning to have an illusion that motivates me to move forward in these times of change.
I can help you customize your caravan/van to have this ideal leisure space to recharge your batteries and cope with the new era.

https://rodantambestil.shopping/categoria-producto/decoracion/

shvets-production

Lance Anderson

Sensibilitat creativa

He volgut parlar del tema en el meu blog per que com a persona altament sensible he necessitat de tractament psicològic en varies etapes de la meva vida, per a mi anar al psicòleg es anar al metge, quant el necessito hi vaig, si el puc pagar.
Quant estem refredats anem al veure el doctor, quant tenim dolor també i quant ens infectem amb el COVID hi correm; anar al psicòleg ha de ser el mateix, no hem d’estar greus per anar i que ens ajudin amb petites pautes que ens faran tirar endavant d’un altre manera. El greu problema és que per ser tractat per un psicòleg a la Seguretat Social has d’estar molt greu, no hi ha psicòlegs de capçalera, hi així ens va.
Recordo quant em vaig separar, vaig visitar a una metgessa de salut mental de la Seguretat Social , però em va dir que com no estava immobilitzada a casa, era bastant autònoma, no em podia tractar, la qual cosa ha fet que encara arrossegui petites ferides derivades d’aquell fet traumàtic. Tot el que vaig passar, més altres problemes que la vida m’ha donat, ha fet que al meu cos li hagi passat factura, no m’he trencat, no m’he immobilitzat, però tinc Fibromàlgia, i els meus problemes de salut son ara més cars per la Seguretat Social.
A veure si em tot el que està passat les coses canvien, ens atenen abans de que hi hagi greus conseqüències.
Sensibilidad creativa
He querido hablar del tema en mi blog porque como persona altamente sensible he necesitado tratamiento psicológico en varias etapas de mi vida, para mí ir al psicólogo es ir al médico, cuando lo necesito voy, si lo puedo pagar.
Cuando estamos resfriados vamos al ver al doctor, cuánto tenemos dolor también y cuánto nos infectamos con el COVID corremos; ir al psicólogo debe ser lo mismo, no hemos de estar graves para ir y que nos ayuden con pequeñas pautas que nos harán salir adelante de mejor modo. El grave problema es que para ser tratado por un psicólogo de la Seguridad Social debes estar muy grave, no hay psicólogos de cabecera, así nos va.
Recuerdo cuánto me separé, visité a una médica de salud mental de la Seguridad Social, pero me dijo que como no estaba inmovilizada en casa, era bastante autónoma, no podía tratarme, lo que ha hecho que todavía arrastre pequeñas heridas derivadas de ese hecho traumático. Todo lo que pasé, más otros problemas que la vida me ha dado, ha hecho que a mi cuerpo le haya pasado factura, no me he roto, no me he inmovilizado, pero tengo Fibromalgia, y mis problemas de salud ahora son más caros para la Seguridad Social.
A ver si con todo lo que está pasado las cosas cambian, nos atienden antes de que haya graves consecuencias.
Creative sensitivity
I wanted to talk about it on my blog because as a highly sensitive person I have needed psychological treatment at various stages of my life, for me going to the psychologist is going to the doctor, when I need it, I go, if I can pay for it.
When we have colds, we go to see the doctor, how much we also have pain and how much we get infected with COVID we run; Going to the psychologist should be the same, we do not have to be serious to go and that they help us with small guidelines that will make us get ahead in a better way. The serious problem is that to be treated by a Social Security psychologist you must be very serious, there are no bedside psychologists, that’s how it goes.
I remember how much I separated, I visited a mental health doctor from Social Security, but she told me that since I was not immobilized at home, I was quite autonomous, she could not treat me, which has caused me to still carry small injuries derived from that traumatic event. Everything that I went through, plus other problems that life has given me, has caused my body to take its toll, I have not broken, I have not immobilized, but I have Fibromyalgia, and my health problems are now more expensive for Social Security.
Let’s see if things change with everything that has happened, they attend to us before there are serious consequences.
Pavel Danilyuk

Treu-li ferro

Vull explicar-vos tot això per treure ferro a aquest tipus de malalties, son comuns, no ens ha de fer vergonya parlar-ne, em de tenir empatia en vers els malalts mentals, greus o lleus.
Al ser molt sensible ho pateixo tot molt, però no em trenco perquè m’aferro a les meves passions (el mon de les caravanes) i procuro cuidar-me (fent exercici moderat).
També personalitzar la teva caravana/furgoneta és important, no és una frivolitat. Vols que t’ajudi amb la decoració?
Triïs el que triïs tot estarà be, no ho dubtis.
Sácale hierro
Quiero explicaros todo esto para quitar hierro a este tipo de enfermedades, son comunes, no nos tiene que vergüenza hablar de ello, debemos tener empatía hacia los enfermos mentales, graves o leves.
Al ser muy sensible lo sufro todo mucho, pero no me rompo porque me aferro a mis pasiones (el mundo de las caravanas) y procuro cuidarme (haciendo ejercicio moderado).
También personalizar tu caravana/furgoneta es importante, no es una frivolidad. ¿Quieres que te ayude con la decoración?
Elijas lo que elijas todo estará bien, no lo dudes.
It dosen’t mater
I want to tell you all this to get rid of this type of illness, they are common, we should not be ashamed to talk about them, I should have empathy for the mentally ill, serious or mild.
Being very sensitive, I suffer a lot, but I don’t break because I cling to my passions (the world of caravans) and I try to take care of myself (by exercising moderately).
Customizing your caravan/van is also important, not a frivolity. Do you want me to help you with the decoration?
Whatever you choose, everything will be fine, don’t hesitate.
Andrea Piacquadio

Elvira Salayet

#caravanas #tazaspersonalizadas #autocaravanas #furgoneta #camisetaspersonalizadas #Granollers #vinilos #teardroptrailer #sudadera #minicaravanas #campervan #furgonetacamper #leggins #naturaleza #personalizado #velero #camping #carpasdecamping #decoracion #sudadera #articuloscamping #gorras #regalos #banyadors #mar #mochila #fuegoneta #mujer #emprendedora

Revolució 4.0

Bon dia a totes i tots,

Avui tan sols vull fer-vos coneixedors de la meva participació en el programa de radio de Catalunya Radio “Revolució 4.0” el diumenge 10/10/2021.

Buenos días a todas y todos,

Hoy sólo quiero haceros conocedores de mi participación en el programa de radio de Catalunya Radio “Revolució 4.0” el Domingo, 10/10/2021.

Good morning everyone,

Today I just want to let you know about my participation in the radio program of Catalunya Radio “Revolució 4.0” on Sunday 10/10/2021.

Ha esta un plaer i una sort que d’entre molts emprenedors que volien ser-hi m’escollissin a mi i el meu negoci “Rodant amb estil”. I tot va ser gracies al meu audio de presentació, que tot seguit podeu escoltar.

Ha sido un placer y una suerte que de entre muchos emprendedores que querían estar me escogiesen a mí y mi negocio “Rodant amb estil”. Y todo fue gracias a mi audio de presentación, que a continuación puedes escuchar.

It has been a pleasure and luck that among many entrepreneurs who wanted to be there, they chose me and my business “Rodant amb estil”. And it was all thanks to my presentation audio, which you can listen to below.

Els mentors que em van seleccionar, Jaume Sanpera i Josep Coll, em varen donar uns quants consells, algun dels quals estic intentant implementar en el meu negoci, ja tindras noticies.

Los mentores que me seleccionaron, Jaume Sanpera y Josep Coll, me dieron unos cuantos consejos, alguno de los cuales estoy intentando implementar en mi negocio, ya tendrás noticias.

The mentors who selected me, Jaume Sanpera and Josep Coll, gave me a few tips, some of which I am trying to implement in my business, you will have news.

Josep Coll, Elvira Salayet, Jaume Sanpera i el meu company emprenedor, mi compañero emprendedor, my fellow entrepreneur Tomas Lopez

Estic molt agraïda per la oportunitat de donar-me a conèixer, qualsevol oportunitat és bona en aquest món tant competitiu.

I sobretot mercès a la Xantal Llavina, conductora i periodista del programa per donar-me la oportunitat de ser-hi.

Estoy muy agradecida por la oportunidad de darme a conocer, cualquier oportunidad es buena en este mundo tan competitivo.

Y sobre todo gracias a la Xantal Llavina, conductora y periodista del programa para darme la oportunidad de estar allí.

I am so grateful for the opportunity to make myself known; any opportunity is good in this very competitive world.

And especially thanks to Xantal Llavina, host and journalist of the program for giving me the opportunity to be there.

Tot seguit us deixo l’enllaç perquè els que no vàreu escoltar el programa ho pugueu fer.

Dir-vos que el programa esta fet en català.

A continuación, os dejo el enlace para que los que no escuchasteis el programa lo podáis hacer.

Deciros que el programa está hecho en catalán.

Here is the link so that those of you who did not listen to the program can do so.

Tell them that the program is made in Catalan.

 Enllaç aquí / enlace aquí / link here

Dona Rural

Bon dia a totes i tots,

El proper 15 d’Octubre és el Dia Mundial de la Dona Rural, on es vol reivindicar el paper d’aquestes dones en el desenvolupament general.

Buenos días a todas y todos,

El próximo 15 de Octubre es el Día Mundial de la Mujer Rural, donde se quiere reivindicar el papel de estas mujeres en el desarrollo general.

Good morning everyone,

The next October 15 is the World Day of Rural Women, where they want to vindicate the role of these women in general development.

image Nandhu Kumar, mercès, gracias, thanks

image Cottonbro, mercès, gracias, thanks

És important aquest dia per millorar la condició de les dones rurals, prestant atenció a les seves necessitats, i també per empoderar-les en l’àmbit social, econòmic i polític.

Es importante este día para mejorar la condición de las mujeres rurales, prestando atención a sus necesidades, y también para empoderarlas en el ámbito social, económico y político.

This day is important to improve the condition of rural women, paying attention to their needs, and also to empower them in the social, economic and political spheres.

image Averie Woodard, mercès, gracias, thanks

1r, tots els amants del sector en que em moc, caravanatge, en especial els viatgers en autocaravana i campervan, trepitgem molt el món rural i hem de ser molt curosos en els llocs on desenvolupem el nostre gaudi, tot tenint present les realitats que ens envolten.

He elegido esta causa por varios motivos:

1º, todos los amantes del sector en que me muevo, caravaning, en especial los viajeros en autocaravana y campervan, pisamos mucho el mundo rural y tenemos que ser muy cuidadosos en los lugares donde desarrollamos nuestro disfrute, teniendo presente las realidades que nos rodean.

I have chosen this cause for several reasons:

1st, all lovers of the sector in which I move, caravanning, especially travelers in motorhomes and campervans, tread the rural world a lot and we have to be very careful in the places where we develop our enjoyment, keeping in mind the realities that surround us.

image Vassilisd, mercès, gracias, thanks

2n, perquè com a dona feminista, entenent com a tal la cerca de la igualtat d’oportunitats i llibertat entre dones i homes; crec molt importat remarcar la importància de les dones en el món rural, un entorn més dur per elles del que gaudim les dones a la ciutat.

2º, porque como mujer feminista, entendiendo como tal la búsqueda de la igualdad de oportunidades y libertad entre mujeres y hombres; creo muy importante remarcar la importancia de las mujeres en el mundo rural, un entorno más duro para ellas que el que disfrutamos las mujeres en la ciudad.

2nd, because as a feminist woman, understanding as such the search for equal opportunities and freedom between women and men; I think it is very important to highlight the importance of women in the rural world, a harsher environment for them than the one we women enjoy in the city.

image Zen Chung, mercès, gracias, thanks
image Gary Barnes, mercès, gracias, thanks

I 3r, perquè recolzar el desenvolupament sempre és un benefici comú, encara més si es tracta del món rural del qual en depenem tots.

Y 3º, porque apoyar el desarrollo siempre es un beneficio común, aún más si se trata del mundo rural del que dependemos todos.

And 3rd, because supporting development is always a common benefit, even more so if it is the rural world on which we all depend.

image s-o-c-i-a-l-c-u-t, mercès, gracias, thanks
image Gemma, mercès, gracias, thanks

Aquesta és la meva petita contribució.

Esta es mi pequeña contribución.

This is my little contribution.

…………………

Si no ho saps et recordaré perquè hi ha a la botiga la secció de productes anomenada CAUSES, cada mes hi ha un sens fi de dies reivindicatius, Internacional, Europeus, …. jo en trio 1 de cada mes per fer la meva particular aportació, amb un disseny que estampo en samarretes i bosses de cotó orgànic. Aquests dissenys només estan a la venda durant el mes en curs.

Si no lo sabes te recordaré porque hay en la tienda la sección de productos llamada CAUSAS, cada mes hay un sinfín de días reivindicativos, Internacional, europeos, …. yo en escojo 1 de cada mes para hacer mi particular aportación, con un diseño que estampo en camisetas y bolsas de algodón orgánico. Estos diseños sólo están a la venta durante el mes en curso.

If you do not know, I will remind you because there is in the store the section of products called CAUSES, each month there are endless days of protest, International, European, … I choose 1 of each month to make my particular contribution, with a design that I print on organic cotton t-shirts and bags. These designs are only for sale during the current month.

#accesorioscaravanas #tazaspersonalizadas #accesoriosautocaravanas #todocaravana #camisetaspersonalizadas #Granollers #caravanstore #teardrop #casacaravana #minicaravanas #verautocaravanas #caravanaremolque #leggins #naturaleza #camperconbaño #velerojuguete #comprarautocaravana #carpasdecamping #navegar #barcosveleromadera #articuloscamping #envelero #veleroinchable #velerosartesanales #mar #camping #barcovelero #mujer #emprendedora

Temporada tardor-hivern 2021-22

CAT: Com estàs?

Tots be a casa?

Jo? Ja veus, per aquí treballant i ara vull comentar-te una mica la col·lecció de la temporada tardor-hivern 2021-22, ja hi has donat un cop d’ull? No t’ho perdis, ha quedat molt xula.

ESP: ¿Cómo estás?

¿Todos bien en casa?

¿Yo? Ya ves, aquí trabajando y ahora quiero comentarte algo la colección de la temporada otoño-invierno 2021-22, ¿ya has dado un vistazo? No te lo pierdas, ha quedado muy chula.

ENG: How are you?

All okay at home?

Me? You see, I’m working here and now I want to tell you something about the collection for the autumn-winter 2021-22 season, have you already taken a look? Do not miss it, it has been very cool.


fotos de Brigitte Tohm i Omid Armin, mercès, gracias, thanks.

Els colors que he fet servir han estat els de tendència a la temporada, cercats a Internet. De totes les opcions que hi vaig trobar vaig escollir la següent per ser la que més em va agradar.

Los colores que he usado han sido los de tendencia en la temporada, buscados en Internet. De todas las opciones que encontré escogí la siguiente por ser la que más me gustó.

The colors that I have used have been the trend in the season, searched on the Internet. Of all the options that I found, I chose the following because it was the one I liked the most.

Com hauràs vist, tots son  colors molt atenuats, un taronja empolsat, un púrpura suau, un marró tirant a ocre, un granat rosat, un rosa empolsat i un sorra grisos. Tots ells combinen perfectament i admeten moltes combinacions possibles.

Els trobaràs tant als vehicles, com a les fulles, a les que he afegit verd per donar una mica de contrast.

Como habrás visto, todos son colores muy atenuados, un naranja empolvado, un púrpura suave, un marrón tirando a ocre, un granate rosado, un rosa empolvado y un arena grisáceo. Todos ellos combinan perfectamente y admiten muchas combinaciones posibles.

Los encontrarás tanto a los vehículos, como las hojas, a las que he añadido verde para dar un poco de contraste.

As you may have seen, they are all very subdued colors, a dusty orange, a light purple, a brownish ocher, a pink garnet, a dusty pink and a grayish sand. All of them combine perfectly and admit many possible combinations.

You will find them both on the vehicles and on the leaves, to which I have added green to give a bit of contrast.

En quant a la disposició dels vehicles en el disseny, vehicles que jo anomeno col·loquialment la meva flota, els he col·locat junts com fent un gran tur, tots plegats.

En cuanto a la disposición de los vehículos en el diseño, vehículos que denomino coloquialmente mi flota, los he colocado juntos como haciendo un gran tur, todos en grupo.

As for the layout of the vehicles in the design, vehicles that I colloquially call my fleet, I have placed them together like doing a great tour, all in a group.

Veuràs que a la flota si ha afegit una bicicleta, qui no du una bicicleta fent caravanatge? És la companya ideal per als cercadors d’aventures.

Verás que a la flota se ha añadido una bicicleta, ¿quién no lleva una bicicleta haciendo caravaning? Es la compañera ideal para los buscadores de aventuras.

You will see that a bicycle has been added to the fleet, who does not take a bicycle doing caravanning? It is the ideal companion for adventure seekers.

T’adonaràs, també,  que als productes hi ha uns colors que predominen:

 • Negre
 • Fúcsia
 • Verd
 • Groc

En quant a colors dels productes he de triar entre el que el meu proveïdor de dropshipping proposa, en principi volia fer la col·lecció en fons negre, però en un dels productes vaig veure els altres tres colors que em van agradar força, combinaven molt be amb els dissenys i els he aplicat en els articles que he pogut triar color.

Te darás, también, que los productos hay unos colores que predominan:

• Negro

• Fucsia

• Verde

• Amarillo

En cuanto a colores de los productos debo elegir entre lo que mi proveedor de dropshipping propone, en principio quería hacer la colección en fondo negro, pero en uno de los productos vi los otros tres colores que me gustaron mucho, combinaban muy bien con los diseños y los he aplicado en los artículos que he podido elegir color.

You will also find that the products have predominant colors:

• Black

Fuchsia

• Green

Yellow

Regarding the colors of the products, I must choose between what my dropshipping provider proposes, in principle I wanted to make the collection on a black background, but in one of the products I saw the other three colors that I really liked, they combined very well with the designs and I have applied them in the articles that I have been able to choose a color.

La resta ha estat treballar amb la base dels dissenys per oferir-te tots els articles que crec poden ser del teu a grat.

Ara només em resta saber la teva opinió, no duptis en donar-me la.

El resto ha sido trabajar con la base de los diseños para ofrecerte todos los artículos que creo pueden ser de tu agrado.

Ahora sólo me queda saber tu opinión, no dude en dármela.

The rest has been to work with the base of the designs to offer you all the items that I think may be to your liking.

Now I only have to know your opinion, do not hesitate to give it to me.

#accesorioscaravanas #tazaspersonalizadas #accesoriosautocaravanas #todocaravana #camisetaspersonalizadas #Granollers #caravanstore #teardrop #casacaravana #minicaravanas #verautocaravanas #caravanaremolque #leggins #naturaleza #camperconbaño #velerojuguete #comprarautocaravana #carpasdecamping #navegar #barcosveleromadera #articuloscamping #envelero #veleroinchable #velerosartesanales #mar #camping #barcovelero #mujer #emprendedora

“Solcant amb estil”

Publicat, publicado, published el 08/04/2021

Hola a totes i tots,

Avui us parlaré de la nova secció, Solcant amb estil, que publicaré a partir del dia 03/05/2021, ja falten pocs dies.

Aquesta nou apartat de productes va destinat a altre tipus de nòmades del segle XXI, els que no roden sinó solquen, el concepte és el mateix, però en un mitjà diferent, l’aigua, per mi un medi més complexa, només apte per els valents.

Mediterrània com soc, nascuda a Barcelona, sempre he viscut molt el mar i tot el que l’envolta:

 • El pare depredador nat sempre collia tot el que les roques li podien proporcionar, musclos, petxines, cranc, etc.
 • Els germans pescadors amb fusell i canya, pops, dàtils, etc.
 • L’avi un gran amant del mar va fer la seva primera barca amb llençols, us ho imagineu? Va inculcar l’amor per la navegació als seus nets, els meus germans, i vàrem gaudir  plegats a la infantesa de petites embarcacions.

Hola a todas y todos,

Hoy os hablaré de la nueva sección, Surcando con estilo, que publicaré a partir del día 03/05/2021, ya faltan pocos días.

Este nuevo apartado de productos va destinado a otro tipo de nómadas del siglo XXI, los que no ruedan sino surcan, el concepto es el mismo, pero en un medio diferente, el agua, para mí un medio más complejo, sólo apto para los valientes.

Mediterránea como soy, nacida en Barcelona, ​​siempre he vivido mucho el mar y todo lo que la rodea:

 – El padre depredador nato siempre cosechaba todo lo que las rocas le podían proporcionar, mejillones, conchas, cangrejo, etc.

– Los hermanos pescadores con fusil y caña, pulpos, dátiles, etc.

– El abuelo un gran amante del mar hizo su primera barca con sábanas, ¿os lo imagináis? Inculcó el amor por la navegación a sus nietos, mis hermanos, y disfrutamos juntos en la niñez de pequeñas embarcaciones.

Hello everyone,

Today I will tell you about the new section, Sailing with style, which I will publish as of 05/03/2021, there are only a few days left.

This new section of products is intended for other types of nomads of the 21st century, those who do not roll but sail, the concept is the same, but in a different medium, water, for me a more complex medium, only suitable for the brave.

Mediterranean as I am, born in Barcelona, ​​I have always lived a lot the sea and everything that surrounds it:

– The predatory father always harvested everything that the rocks could provide him, mussels, shells, crab, etc.

The fishermen brothers with rifle and rod, octopus, dates, etc.

Grandpa, a great lover of the sea, made his first boat with sheets, can you imagine it? He instilled a love of sailing in his grandchildren, my brothers, and we enjoyed small boats together as children.

Amb aquesta petita llanxa solcàvem les cales de Tarragona, saltant les onades alegrement, jo els hi deia als germans que correguessin més que no votàvem prou, al final de les vacances l’esquena no parava de reclamar la seva existència d’una manera molt punyent.

Con esta pequeña lancha surcábamos las calas de Tarragona, saltando las olas alegremente, yo les decía a los hermanos que corrieran más que no votábamos suficiente, al final de las vacaciones la espalda no paraba de reclamar su existencia de una manera muy punzante.

With this small boat we crossed the coves of Tarragona, jumping the waves happily, I told the brothers to run more that we did not vote enough, at the end of the holidays the back did not stop claiming its existence in a very sharp way.

Aquí em veieu fent un posat davant d’una embarcació que no era la nostre, però feia efecte.

Tot hi que he viscut el mon marí amb intensitat no he heretat l’afició, en conec les obligacions del sector, manteniments per desgast salí, costos elevats d’amarratge i components, qualsevol cosa que necessitis per una embarcació duplica el preu per considerar-se una afició de luxe, això fa que si que m’agradi, però no prou per compensar la dedicació que necessita, jo em quedo a terra que estic més segura.

Segueixo gaudint puntualment amb la família,

Aquí me veis haciendo un posado delante de una embarcación que no era nuestra, pero hacía efecto.

Todo y haber vivido el mundo marino con intensidad no he heredado la afición, conozco las obligaciones del sector, mantenimientos por desgaste salino, costes elevados de amarre y componentes, cualquier cosa que necesites para una embarcación duplica el precio por considerarse una afición de lujo, esto hace que, si que me guste, pero no lo suficiente para compensar la dedicación que necesita, yo me quedo en el suelo que estoy más segura.

Sigo disfrutando puntualmente con la familia,

Here you see me posing in front of a boat that was not ours, but it had an effect.

Everything and having lived the marine world with intensity I have not inherited the hobby, I know the obligations of the sector, maintenance due to saline wear, high costs of mooring and components, anything you need for a boat is double the price because it is considered a luxury hobby, this means that, if I like it, but not enough to compensate for the dedication it needs, I stay on the ground that I’m more confident.

I continue to enjoy punctually with the family,

,,…………………

Tot i que ara no amb la alegria de la joventut, ara tinc vertigen i quant hi solco amb els germans vaig dopada de Biodramina, uf quin pal.

A partir del 03/05/2021 tindreu disponible els articles de Solcant amb estil, ja sabeu, amb el meu estil personal, desitjo que l’espera no se us faci llarga i si un xic intrigant.

Aunque ahora no con la alegría de la juventud, tengo vértigo y cuándo surco con los hermanos voy dopada de Biodramina, uf qué palo.

A partir del 03/05/2021 tendréis disponible los artículos de “Solcant amb estil”, ya sabéis, con mi estilo personal, deseo que la espera no se os haga larga y si algo intrigante.

Although now not with the joy of youth, I have dizziness and when I furrow with the brothers I am doped with Biodramina, uf what a stick.

As of 05/03/2021 you will have available the “Solcant amb estil” articles, you know, with my personal style, I hope the wait is not long and if something intriguing.

#accesorioscaravanas #tazaspersonalizadas #accesoriosautocaravanas #todocaravana #camisetaspersonalizadas #Granollers #caravanstore #teardrop #casacaravana #minicaravanas #verautocaravanas #caravanaremolque #leggins #naturaleza #camperconbaño #velerojuguete #comprarautocaravana #carpasdecamping #navegar #barcosveleromadera #articuloscamping #envelero #veleroinchable #velerosartesanales #mar #camping #barcovelero #mujer #emprendedora

Valors, valores, values

Hola a totes i tots, avui us parlaré dels valors que acompanyen a Rodant amb estil i que em pertanyen personalment.

Gaudir de la Natura,

Fruir de l’espai no civilitzat amb alegria i respectant el seu ritme, tot deixant, a la mesura del possible, l’entorn tal i com l’hem trobat. No podem seguir viatjant i deixant rastre al nostre pas si volem poder seguir trobant els paisatges tal i com ens agrada.

Es una qüestió de sentit comú, oi que no t’agrada trobar un lloc massificat i ple de deixalles?, dons no deixis rastre.

Hola a todas y todos, hoy os hablaré de los valores que acompañan a Rodante con estilo y que me pertenecen personalmente.

Disfrutar de la Naturaleza

Disfrutar del espacio no civilizado con alegría y respetando su ritmo, dejando, en la medida de lo posible, el entorno tal y como la hemos encontrado. No podemos seguir viajando y dejando rastro en nuestro paso si queremos poder seguir encontrando los paisajes tal y como nos gusta.

Es una cuestión de sentido común, ¿verdad que no te gusta encontrar un lugar masificado y lleno de desechos ?, pues no dejes rastro.

Hello everyone, today I will talk about the values ​​that accompany “Rodant amb estil” and that belong to me personally.

Enjoy Nature

Enjoy the uncivilized space with joy and respecting its rhythm, leaving, as far as possible, the environment as we found it. We cannot continue to travel and leave a trail in our path if we want to be able to continue to find the landscapes as we like.

It’s a matter of common sense, you don’t like to find a crowded place full of rubbish?, so don’t leave a trail.

…………………..

Sostenibilitat,

La sostenibilitat no és el mateix que la ecologia, tot i que van de la ma. Per exemple, vull compra un tomàquet súper ecològic que cultiven a Almeria, però és mes sostenible comprar els tomàquets al pagès del poble del costat per evitar el consum de residus fòssils del transport. Un exemple molt simplificat perquè pugueu entendre la diferencia, és un tema molt complex.

Tot i no ser una fanàtica ecologista, soc carnívora i no ho puc evitar, si que cada cop estic més conscienciada en que hem de ser curosos,  poder evitar pandèmies com la que estem vivint i deixar un entorn saludable als meus fills i futures generacions. Vull una Terra respirable.

A Rodant ho faig tot evitat generar excedents de producció, només es fabrica el que es ven, això suposa un encariment del preu, la qual cosa no és del tot dolenta ja que hem de comprar el que realment volem, 1 samarreta i no 2 per exemple.

Sostenibilidad,

La sostenibilidad no es lo mismo que la ecología, aunque van de la mano. Por ejemplo, quiero compra un tomate súper ecológico que cultivan en Almería, pero es más sostenible comprar los tomates al agricultor del pueblo de al lado para evitar el consumo de residuos fósiles del transporte. Un ejemplo muy simplificado para que podáis entender la diferencia, es un tema muy complejo.

Aunque no soy una fanática ecologista, soy carnívora, no lo puedo evitar, sí que cada vez estoy más concienciada en que debemos ser cuidadosos, para poder evitar pandemias como la que estamos viviendo y dejar un entorno saludable a mis hijos y futuras generaciones. Quiero una Tierra respirable.

En Rodant lo hago evitado generar excedentes de producción, sólo se fabrica lo que se vende, esto supone un encarecimiento del precio, lo que no es del todo malo ya que tenemos que comprar lo que realmente queremos, 1 camiseta y no 2 por ejemplo.

Sustainability,

Sustainability is not the same as ecology, although they go hand in hand. For example, I want to buy a super organic tomato grown in Almeria, but it is more sustainable to buy tomatoes from the farmers in the village next door to avoid consuming fossil waste from transportation. A very simplified example so that you can understand the difference, is a very complex topic.

Despite not being an environmental fanatic, I am a carnivore, I can’t help it, if I am increasingly aware that we need to be careful, to be able to avoid pandemics like the one we are living through and leave a healthy environment for my children and future generations. I want a breathable Earth.

In Rodant I do everything to avoid generating production surpluses, only what is sold is manufactured, this means an increase in price, which is not entirely bad as we have to buy what we really want, 1 t-shirt and not 2 for example.

……………………

També redueixo el consum de combustible del transport amb el sistema de dropshiping, el producte només fa un viatge, del productor al client final.

También reduzco el consumo de combustible del transporte con el sistema de dropshiping, el producto sólo hace un viaje, del productor al cliente final.

I also reduce transport fuel consumption with the dropshipping system, the product only makes one trip, from producer to end customer.

………………….

El dropshiping també genera un altre benefici de sostenibilitat, només hi ha un magatzem, el del productor, el meu negoci no necessita un espai físic per emmagatzemar els articles, la qual cosa es bona per mi reduint costos, però també per el medi ambient, ja sabem tots que cada cop serà més reduït l’espai disponible, per viure, per treballar, la població es multiplica i el nostre entorn és limitat. No us sembla curiosa la moda de les mini cases, moda o necessitat?

El dropshiping también genera otro beneficio de sostenibilidad, sólo hay un almacén, el del productor, mi negocio no necesita un espacio físico para almacenar los artículos, lo cual es buena para mí reduciendo costes, pero también para el medio ambiente, ya sabemos todos que cada vez será más reducido el espacio disponible, para vivir, para trabajar, la población se multiplica y nuestro entorno es limitado. ¿No os parece curiosa la moda de las mini casas¿, ¿moda o necesidad?

Dropshipping also generates other sustainability benefits, there is only one warehouse, the producer, my business does not need a physical space to store items, which is good for me, reducing costs, but also for the environment we all know that the space available is getting smaller and smaller, to live, to work, the population is multiple and our environment is limited. Don’t you find curious the fashion of tiny houses, fashion or necessity?

………………..

Feminisme,

Tota la vida he estat feminista sense saber-ho, miro enrere i ho veig clar.

Criada en una família conservadora, en valors, família i treball, la qual cosa agraeixo, però te els seus inconvenients, les dones a casa i els homes a treballar. De petita m’enfurismava perquè els meus germans anaven a treballar a la fabrica família i jo em quedava a casa fent dissabte, com ho odiava. Amb els anys vaig anar a treballar a la fabrica també, no era la gran meravella, però el importat és poder escollir.

Quant em vaig divorciar em vaig plantejar que no deixaria de fer les coses que m’agradessin per el fet de esta sola, i així ha estat.

Em vaig comprar una caravana i anava amb els meus fills, jo sola, de càmping amb la meva caseta rodant, no he vist mai cap dona sola viatjant amb rulot. No tinc fotos, les he perdut en un ordinador espatllat, quant pugui recuperar-les us les mostraré.

També he viatjat sola, sempre amb tot controlat, ja sabem que les dones tenim risc afegit, la qual cosa és molt trista. Camí de Sant Jaume, Grècia amb grup de singles, a esquiar, Sevilla, etc.

Feminismo,

Toda la vida he sido feminista sin saberlo, miro atrás y lo veo claro.

Criada en una familia conservadora, en valores, familia y trabajo, lo cual agradezco, pero tiene sus inconvenientes, las mujeres en casa y los hombres a trabajar. De pequeña me enfurecía porque mis hermanos iban a trabajar a la fábrica familiar y yo me quedaba en casa haciendo la limpieza del sábado, como lo odiaba. Con los años fui a trabajar a la fábrica también, no era la gran maravilla, pero el importado es poder elegir.

Cuánto me divorcié me planteé que no dejaría de hacer las cosas que me gustaran por el hecho de esta sola, y así ha sido.

Me compré una caravana e iba con mis hijos, yo sola, de camping con mi casita rodante, no he visto ninguna mujer sola viajando con caravana. No tengo fotos, las he perdido en un ordenador estropeado, en cuanto pueda recuperarlas os las mostraré.

También he viajado sola, siempre con todo controlado, ya sabemos que las mujeres tenemos riesgo añadido, lo cual es muy triste. Camino de Santiago, Grecia con grupo de singles, a esquiar, Sevilla, etc.

Feminism,

I’ve been a feminist all my life without knowing it, I look back and I see it clearly.

Raised in a conservative family, in values, family and work, which I appreciate, but it has its drawbacks, women at home and men at work. As a kid, I used to get angry because my siblings would go to work in the family factory and I stayed home doing cleaning on Saturday, as I hated it. Over the years I went to work in the factory too, it wasn’t the big wonder, but the important thing is to be able to choose.

As soon as I got divorced, I told myself that I would not stop doing the things I liked, for being alone, and so it has been.

I bought myself a caravan and went with my kids, I alone, camping with my caravan, I have never seen a woman alone traveling with a caravan. I have no photos, I lost them on a broken computer, as soon as I can recover them, I will show them to you.

I have also traveled alone, always with everything under control, we already know that women have an added risk, which is very sad. Way of St. James, Greece with group of singles, skiing, Seville, etc.

………………………

Recordo l’atac de pànic abans de començar el Camí de Sant Jaume, dinant en el restaurant de davant de l’estació dels busos cap a Roncesvalles, de sobte em marejo i les pulsacions se’m disparen, ningú al restaurant es va adonar, vaig posar la ma al cap, respirar profundament i esperar a calmar-me, imagineu-vos, que feia jo allà, sola, amb motxilla, a caminar, una dona tranquil·la, de educació conservadora, afrontant un repte similar, gent que em va conèixer al Camí em van comentar que pensaven que no duraria, dons ja l’he acabat, per etapes, durant anys, però fet. La experiència de la meva vida.

Recuerdo el ataque de pánico antes de comenzar el Camino de Santiago, comiendo en el restaurante frente a la estación de los buses hacia Roncesvalles, de repente me mareo y las pulsaciones se me disparan, nadie en el restaurante se dio cuenta, puse la mano en la cabeza, respiré profundamente y esperé a clamarme, imagínense, que hacía yo allí, sola, con mochila, a caminar, una mujer tranquila, de educación conservadora, afrontando un reto similar, gente que me conoció en el Camino me comentaron que pensaban que no duraría, pues ya lo he terminado, por etapas, durante años, pero hecho. La experiencia de mi vida.

I remember the panic attack before starting the Camino de Santiago, having lunch at the restaurant in front of the bus station to Roncesvalles, I suddenly get dizzy and my heartbeat skyrockets, no one in the restaurant noticed, I put my hand on my head, took a deep breath and waited to calm down, imagine, what I was doing there, alone, with a backpack, walking, a calm woman, of conservative education, facing a similar challenge, people who he met me on the Camino they told me they thought it wouldn’t last, but I’ve already finished it, in stages, for years, but done. The experience of my life.

……………………..

A nivell de parella no he aconseguit el company desitjat. Sóc de les dones que busca l’home que encara no existeix i m’he trobat amb els homes que busquen la dona que ja no existeix, paradoxes del món evolucionat.

A nivel de pareja no he conseguido el compañero deseado. Soy de las mujeres que busca el hombre que aún no existe y me he encontrado con los hombres que buscan la mujer que ya no existe, paradojas del mundo evolucionado.

At the couple level I didn’t get the partner I wanted. I am one of the women who seeks the man who does not yet exist and I have met men who seek the woman who no longer exists, paradoxes of the evolved world.

…………………………………

Llibertat,

Quin concepte tant important, difícil de definir i manipulat al extrem.

Per mi la lliberta és la possibilitat de poder escollir el meu camí de vida, la qual cosa sóc conscient que puc fer perquè tinc la sort de viure a Europa, amb els seus defectes, però un lloc bo per viure.

I gaudint d’aquesta llibertat aquí em teniu, amb aquest projecte inspirat en el mon del caravàning que m’apassiona, però que empresarialment és majoritàriament masculí, sempre nadant contra corrent, no és fàcil i a aquestes alçades de la vida estic molt, molt, molt cansada, però no perdo la il·lusió.

Libertad,

Qué concepto tan importante, difícil de definir y manipulado al extremo.

Para mí la liberta es la posibilidad de poder elegir mi camino de vida, lo cual soy consciente de que puedo hacer porque tengo la suerte de vivir en Europa, con sus defectos, pero un lugar bueno para vivir.

Y disfrutando de esta libertad aquí estoy, con este proyecto inspirado en el mundo del caravaning que me apasiona, pero que empresarialmente es mayoritariamente masculino, siempre nadando contra corriente, no es fácil y a estas alturas de la vida estoy muy, muy, muy cansada, pero no pierdo la ilusión.

Freedom,

What an important concept, difficult to define and manipulated to the extreme.

For me, freedom is the possibility of being able to choose my path of life, which I am aware of what I can do because I am lucky to live in Europe, with its flaws, but a good place to live.

And enjoying this freedom here I am, with this project inspired by the world of caravanning that I am passionate about, but which is mostly male in business, always swimming against the current, it is not easy and at this height of life I am very, very, very tired, but I don’t lose the illusion.

#accesorioscaravanas #tazaspersonalizadas #accesoriosautocaravanas #todocaravana #camisetaspersonalizadas #Granollers #caravanstore #teardrop #casacaravana #minicaravanas #verautocaravanas #caravanaremolque #leggins #naturaleza #camperconbaño #velerojuguete #comprarautocaravana #carpasdecamping #navegar #barcosveleromadera #articuloscamping #envelero #veleroinchable #velerosartesanales #mar #camping #barcovelero #mujer #emprendedora

Origen, orígen, origin

23-02-2021

Bon dia a totes i tots,

Ja fa uns quants dies que no escric, noves col·leccions, formació continuada i manteniment de la web m’han tingut ben ocupada, ara tinc un moment i aquí estic.

No esteu ja cansats de tant confinament i restriccions de circulació?, tot i ser una persona molt casolana ja començo a sentir el pes de l’aïllament, de no poder fer una abraçada als meus germans, programar una trobada amb les amigues, pensar en la propera escapada, uf, tot plegat genera molta nostàlgia.

Tot recordant, recordant, recordat, ha vingut als meus pensaments un viatge que vaig fer amb el meu llavors espòs, primer fill i uns amics a Holanda.

Vam llogar una autocaravana i tots plegats ens vam endinsar cap els Països Baixos.

Buenos días a todas y todos,

Ya hace varios días que no escribo, nuevas colecciones, formación continuada y mantenimiento de la web me han tenido muy ocupada, ahora tengo un momento y aquí estoy.

¿No estáis ya cansados ​​de tanto confinamiento y restricciones de circulación?, a pesar de ser una persona muy casera ya comienzo a sentir el peso del aislamiento, de no poder dar un abrazo a mis hermanos, programar un encuentro con las amigas, pensar en la próxima escapada, uf, todo ello genera mucha nostalgia.

Recordando, recordando, recordado, ha venido a mis pensamientos un viaje que hice con mi entonces esposo, primer hijo y unos amigos a Holanda.

Alquilamos una autocaravana y todos nos adentramos hacia los Países Bajos.

Good morning to everyone,

I haven’t written for several days now, new collections, ongoing training and maintenance of the website have kept me very busy, now I have a moment and here I am.

You are not tired of so much confinement and circulation restrictionse?, despite being a very homely person, I am beginning to feel the weight of isolation, of not being able to give my brothers a hug, schedule a meeting with friends, think about the next getaway, uf, all this generates a lot of nostalgia.

Remembering, remembering, remembered, a trip I made with my then husband, first son and some friends to Holland has come to my thoughts.

We rented a motorhome and we all headed towards the Netherlands.

Varen ser uns dies molt intensos on vaig descobrir el meu enamorament per les autocaravanes, passió que no ha minvat fins a dia d’avui, com ja us haureu adonat.

Tot i ser un espai reduït no ens mancava res, la meva parella, en nen i jo dormíem al caputxí, mentre els nostres amics i el seu fill preadolescent ho feien a baix. Cuina + bany arrodonien el trajecte.

Fueron unos días muy intensos donde descubrí mi enamoramiento por las autocaravanas, pasión que no ha disminuido hasta el día de hoy, como ya os habréis dado cuenta.

A pesar de ser un espacio reducido no nos faltaba nada, mi pareja, en niño y yo dormíamos en el capuchino, mientras nuestros amigos y su hijo preadolescente lo hacían abajo. Cocina + baño redondearon el trayecto.

It was a very intense few days where I discovered my infatuation with motorhomes, a passion that has not diminished to this day, as you may have already noticed.

Despite being a small space, we did not lack anything, my partner, as a child and I slept in the cappuccino, while our friends and their pre-adolescent son did it downstairs. Kitchen + bathroom rounded out the journey.

Ens repartíem la conducció, tot  i que pel que jo recordo, fa tan temps ja, jo només vaig manejar el vehicle en autopista, a les hores em recolzava en els acompanyants, ara ja he conduït amb una caravana al darrera i no em fa tanta por.

Nos repartimos la conducción, aunque por lo que yo recuerdo, hace tanto tiempo ya, yo sólo manejé el vehículo en autopista, por entonces me apoyaba en los acompañantes, ahora ya he conducido con una caravana detrás y no me da tanto miedo.

We shared the driving, although from what I remember, a long time ago, I only drove the vehicle on the highway, at that time I relied on the passengers, now I have already driven with a caravan behind and I am not so scared.

Va ser una experiència molt estimulant, restant els problemes de convivència entre dues famílies en un entorn tan petit, els records son molt macos.

Fue una experiencia muy estimulante, restando los problemas de convivencia entre dos familias en un entorno tan pequeño, los recuerdos son muy bonitos.

It was a very stimulating experience, minus the problems of coexistence between two families in such a small environment, the memories are very beautiful.

Tot i que ara potser em decantaré per una caravana, no m’agrada en excés conduir, prefereixo fer un camí llarg, estacionar l’habitatge en un bon càmping i fer petites sortides amb el cotxe a conèixer l’entorn. La idea d’estar tot el temps a la carretera no em sedueix, però he de dir que és molt bona opció.

Aquí teniu uns quants records de la meva vivència, no gaires, divorci i mudances han fet que no en trobi més.

Aunque ahora seguramente me decantaré por una caravana pues no me gusta en exceso conducir, prefiero hacer un camino largo, estacionar la vivienda en un buen camping y hacer pequeñas salidas con el coche a conocer el entorno. La idea de estar todo el tiempo en la carretera no me seduce, pero tengo que decir que es muy buena opción.

Aquí tenéis algunos recuerdos de mi vivencia, no muchos, divorcio y mudanzas han hecho que no encuentre más.

Although now I will surely opt for a caravan because I do not like driving excessively, I prefer to travel a long way, park the house in a good campsite and make small outings with the car to know the surroundings. The idea of ​​being on the road all the time does not appeal to me, but I have to say that it is a very good option.

Here you have some memories of my experience, not many, divorce and removals have made me not find more.

Tens algun record de viatge que t’agradaria compartir?, no ho dubtis i respon aquí mateix, explica’m la teva història.

¿Tienes algún recuerdo de viaje que te gustaría compartir?, no lo dudes y responde aquí mismo, cuéntame tu historia.

Do you have any travel memories that you would like to share? Do not hesitate and answer right here, tell me your story.

#accesorioscaravanas #tazaspersonalizadas #accesoriosautocaravanas #todocaravana #camisetaspersonalizadas #Granollers #caravanstore #teardrop #casacaravana #minicaravanas #verautocaravanas #caravanaremolque #leggins #naturaleza #camperconbaño #velerojuguete #comprarautocaravana #carpasdecamping #navegar #barcosveleromadera #articuloscamping #envelero #veleroinchable #velerosartesanales #mar #camping #barcovelero #mujer #emprendedora

Furgons camper, furgonetas camper, camper vans

04/11/2020

Bon dia a totes i tots,

Avui vull parlar-vos de la meva visó del món camper i les seves furgonetes, de tot el sector son dels habitatges rodats de més èxit en aquest moment.

No us parlaré de temes de motor, de quin vehicle és el més potent, menor entrada al taller, …., ho desconec, per desinterès, per que no és el que més capta la meva atenció i no vull dir res que no sàpiga. De formació dissenyadora d’interiors, el que si puc parlar és de les distribucions, espais habitables i estètica en general, sempre amb el meu punt de vista que no és únic.

Perquè tenen tant d’èxit les furgonetes camper? Segons el meu parer.

 • Representen llibertat de viatjar i no haver de pernoctar en un càmping,
 • Fàcil transport en front les caravanes
 • Menys aparatoses que les auto-caravanes, la possible discreció en un nucli urbà i millor conducció.

Buenos días a todas y todos,

Hoy quiero hablaros de mi visón del mundo camper y sus furgonetas, de todo el sector son las viviendas rodantes de más éxito en este momento.

No os hablaré de temas de motor, de qué vehículo es el más potente, menor entrada al taller, etc., lo desconozco, por desinterés, porque no es lo que más capta mi atención y no quiero decir nada que no sepa. De formación diseñadora de interiores, lo que sí puedo hablar es de las distribuciones, espacios habitables y estética en general, siempre con mi punto de vista, que no es único.

¿Porque tienen tanto éxito las furgonetas camper? En mi opinión:

– Representan libertad de viajar y no tener que pernoctar en un camping,

– Fácil transporte frente a las caravanas

– Menos aparatosas que las autocaravanas, la posible discreción en un núcleo urbano y mejor conducción.

Good morning to everyone,

Today I want to tell you about my vision of the camper world and its vans, in the entire sector they are the most successful mobile homes at this time.

I will not talk to you about motor issues, which vehicle is the most powerful, least entry to the workshop, etc., I do not know, out of disinterest, because it is not what most captures my attention and I do not want to say anything that I do not know. From an interior designer training, what I can talk about is the layouts, living spaces and aesthetics in general, always with my point of view, which is not unique.

Why are camper vans so successful? In my opinion:

– They represent freedom to travel and not having to spend the night in a campsite,

– Easy transport in front of the caravans

– Less bulky than motorhomes, possible discretion in an urban center and better driving.

Aquesta imatge té un atribut alt buit; el nom de fitxer és carretera.png

Com molts de vosaltres sabreu, hi ha dos grups de campersvan, les petites de sostre enlairà-ble i les gran-volum.

Como muchos de vosotros sabréis, hay dos grupos de campersvan, las pequeñas de techo elevable y las gran volumen.

As many of you will know, there are two groups of camper’s vans, the small ones with a pop-up roof and the large ones.

Un altre classificació seria les camperitzades i les de sèrie de marca.

Otra clasificación sería las camperizadas y las de serie de marca.

Another classification would be the camperize it, and the brand series.

Furgonetes de sostre enlaira-ble

Aquí també em podria centrar en diferents mides, però no ho faré, parlaré d’altres temes.

Una de les coses que mes m’agraden d’aquest tipus d’habitatge rodant és que pots fer-lo servir de vehicle habitual, amb la qual cosa redueixes despeses de manera considerable:

 • Una sola assegurança
 • Un sol impost de circulació
 • Un sol garatge

Per economies no molt alegres resulta molt important. Durant un temps he considerat la possibilitat d’adquirir un model d’aquest, ja veurem que faré finalment.

Inconvenients:

 • L’habitatge interior resulta molt reduït
 • La majoria no tenen bany, per lo que has de pernoctar en un càmping per gaudir d’aquest servei, la qual cosa resta la llibertat que es busca en aquets vehicles.

Furgonetas de techo elevable

Aquí también me podría centrar en diferentes tamaños, pero no lo haré, hablaré de otros temas.

Una de las cosas que más me gustan de este tipo de vivienda rodante es que puedes usarla de vehículo habitual, con lo cual reduces gastos de manera considerable:

– Una solo seguro

– Impuesto de circulación

– Un solo garaje

Para economías no muy alegres resulta muy importante. Durante un tiempo he considerado la posibilidad de adquirir un modelo como este, ya veremos que haré finalmente.

Inconvenientes:

– La vivienda interior resulta muy reducida

– La mayoría no tienen baño, por lo que tienes que pernoctar en un camping para disfrutar de estos servicios, lo cual resta la libertad que se busca en estos vehículos.

Pop-up roof vans

Here I could also focus on different sizes, but I will not, I will talk about other topics.

One of the things I like the most about this type of mobile home is that you can use it as a regular vehicle, thereby reducing expenses considerably:

– One insurance only

– Road tax

– A single garage

For not very happy economies it is very important. For a while I have considered the possibility of acquiring a model like this, we’ll see what I’ll do finally.

Disadvantages:

– The interior housing is very small

– Most do not have a bathroom, so you have to spend the night in a campsite to enjoy these services, which reduces the freedom that is sought in these vehicles.

………………..

Gran volum

Aquestes resulten ideals:

 • Més espai interior
 • No han de ser blanques com les auto-caravanes i passen més desapercebudes
 • Tenen bany
 • Fàcils de conduir

Gran volumen

Estas resultan ideales:

Más espacio interior

– No deben ser blancas como las autocaravanas y pasan más desapercibidas

– Tienen baño

– Fáciles de conducir

Large volume

These are ideal:

– More interior space

– They should not be white like motorhomes and they go more unnoticed

– They have a bathroom

– Easy to drive

Però, com no, també tenen els seus inconvenients:

 • És difícil que les puguis fer servir com a vehicle habitual, per l’alçada no entren a tots els pàrquings
 • Tot i ser més discretes que les auto-caravanes, cada cop son més conegudes i no tant invisibles, ja coneixem com molts ajuntaments eviten la circulació d’aquests vehicles a ciutat.

Pero, como no, también tienen sus inconvenientes:

 • Es difícil que las puedas utilizar como vehículo habitual, por la altura no entran todos los parkings
 • A pesar de ser más discretas que las autocaravanas, cada vez son más conocidas y no tanto invisibles, ya conocemos como muchos ayuntamientos evitan la circulación de estos vehículos en ciudad.
 • But, of course, they also have their drawbacks:

  – It is difficult for you to use them as a regular vehicle, due to the height not all car parks fit

  – Despite being more discreet than motorhomes, they are becoming more well-known and not so invisible, as we already know how many municipalities prevent these vehicles from circulating in the city.

  CAMPERITZADES

  er mi son els models ideals per que les pots personalitzar a les teves necessitats, al teu estil, i si ets manetes ho pots fer tu mateix, per Internet trobareu infinitat de vídeos de gent que ho ha fet i t’aconsella.

  Pots triar entre sostre enlairà-ble i gran volum, amb bany o sense, disseny hippies o convencional, les possibilitats son infinites. I si no ets tant manetes pots acudir a una empresa que et faci la camperització al teu gust, hi ha moltes, només has de buscar per el teu entorn i trobaràs més d’una.

  CAMPERITZADAS

  Para mí son los modelos ideales porque las puedes personalizar a tus necesidades, a tu estilo, y si eres manitas lo puedes hacer tú mismo, por Internet encontrará infinidad de vídeos de gente que lo ha hecho y te aconseja.

  Puedes elegir entre techo elevable y gran volumen, con baño o sin, diseño hippies o convencional, las posibilidades son infinitas. Y si no eres tanto manitas puedes acudir a una empresa que te haga la camperización a tu gusto, hay muchas, sólo tienes que buscar por tu entorno y encontrarás más de uno.

  CAMPERIZE IT

  For me they are the ideal models because you can customize them to your needs, to your style, and if you are a handyman you can do it yourself, on the Internet you will find countless videos of people who have done it and advise you.

  You can choose between a large volume pop-up roof, with or without a bathroom, hippie or conventional design, the possibilities are endless. And if you are not so much handyman you can go to a company that will make the camperize it to your liking, there are many, you just have to look around your environment and you will find more than one.

  Però, com no, també tenen inconvenients i per mi és molt important, com triar un vehicle. Normalment la gent camperitza furgonetes de segona mà, un vehicle nou resulta força car, i com ja us he comentat desconec el tema motor, de ben segur em donarien gat per llebre i tot el que m’estalviaria en la compra ho acabaria pagant en entrades a taller, ufff.

  Pero, como no, también tienen inconvenientes y para mí muy importantes, como elegir un vehículo. Normalmente la gente camperiza furgonetas de segunda mano, un vehículo nuevo resulta bastante caro, como ya os he comentado desconozco el tema motor, seguro me darían gato por liebre y todo lo que me ahorraría en la compra lo acabaría pagando en entradas a taller, ufff.

  But, of course, they also have drawbacks and for me very important, how to choose a vehicle. Normally people camper second-hand vans, a new vehicle is quite expensive, as I have already mentioned, I do not know the motor issue, they would surely give me a hoot and everything that I would save on the purchase I would end up paying in tickets to the workshop, ufff .

  DE SERIE

  Dons quina opció em queda?, buscar furgonetes camper de sèrie, no les podré personalitzar tant com voldria però segur que puc trobar una que m’encaixi, i tant, però a quin preu?, de 50.000€ no baixen, només assolibles per els més afortunats.

  De sostre enlaira-ble

  Normalment els fabricants les fan sense bany, però he trobat dos models que si el tenen i m’encanten

  DREAMER CAP LAND, per mi i les meves circumstancies ideal, no mol gran, la puc guardar en garatge convencional, és nova i el motor no em preocupa, podem anar tranquil·lament les meves dues amigues i jo de viatge, és molt mona. Preu inassolible.

  DE SERIE

  ¿Pues qué opción me queda?, buscar furgonetas camper de serie, no las podré personalizar tanto como quisiera, pero seguro que puedo encontrar una que me encaja, cierto, ¿pero a qué precio?, de 50.000€ no bajan, sólo alcanzables para los más afortunados.

  De techo elevable

  Normalmente los fabricantes las hacen sin baño, pero he encontrado dos modelos que si lo tienen y me encantan

  DREAMER CAP LAND, para mí y mis circunstancias, ideal, no muy grande, la puedo guardar en garaje convencional, es nueva y el motor no me preocupa, podemos ir tranquilamente mis dos amigas y yo de viaje, es muy mona. precio inalcanzable.

  SERIAL

  Well, what option is left for me? Look for standard camper vans, I will not be able to customize them as much as I would like, but surely, I can find one that fits me, right, but at what price? From € 50,000 they do not go down, only affordable for the luckiest ones.

  Pop-up roof

  Manufacturers usually make them without a bath, but I have found two models that do have it and I love them

  DREAMER CAP LAND, for me and my circumstances, ideal, not very big, I can store it in a conventional garage, it is new and the engine does not worry me, my two friends and I can go quietly on a trip, it is very cute. Unattainable price.

  …………………

  RANDGER R535, una cucada, d’espai interior més esplaiat, la qual cosa suposa més volum de furgoneta i més dificultat de circulació, més despesa en carburant, però tot no es pot tenir.

  RANDGER R535, una cucada, de espacio interior más desahogada, lo que supone más volumen de furgoneta y más dificultad de circulación, más gasto en carburante, pero todo no se puede tener.

  RANDGER R535, very cute, with a more comfortable interior space, which means more volume of the van and more difficulty in driving, more fuel costs, but you can’t have everything.

  ……………………..

  Gran volum

  En aquest models les marques de auto-caravanes estan apostant cada cop més, la tendència del mercat obliga, però jo sempre veig la mateixa distribució, amb petits canvis i acabats, però la mateixa distribució, resulta força avorrit.

  Gran volumen

  En estos modelos las marcas de autocaravanas están apostando cada vez más, la tendencia del mercado obliga, pero yo siempre veo la misma distribución, con pequeños cambios y acabados, pero la misma distribución, resulta bastante aburrido.

  Large volume

  In these models the motorhome brands are betting more and more, the market trend forces, but I always see the same distribution, with small changes and finishes, but the same distribution, it is quite boring.

  Com he dit, poden variar una mica, son furgonetes força grans, però he trobat una marca espanyola que ha donat una volta al tema, Bunkervan,  i ens proposa una distribució molt xula, la tenen en diferents mides de furgo, però com no, jo us mostraré la més petita, Bunkervan Urban, no cal que us digui res, mireu l’enllaç, petita i ho te TOT, http://bunkervan.es/urban-ducato-l1h2/

  Como he dicho, pueden variar un poco, son furgonetas bastante grandes, pero he encontrado una marca española que ha dado una vuelta al tema, Bunkervan, y nos propone una distribución muy chula, la tienen en diferentes tamaños de furgo, pero como no, yo os mostraré la más pequeña,

  Bunkervan Urban, no hace falta que os diga nada, mirad el enlace, pequeña y lo tiene TODO, http://bunkervan.es/urban-ducato-l1h2/

  As I said, they can vary a bit, they are quite large vans, but I have found a Spanish brand that has turned the subject around, Bunkervan, and offers us a very cool distribution, they have it in different sizes of van, but of course, I will show you the smallest,

  Bunkervan Urban, I don’t need to tell you anything, look at the link, little one and it has EVERYTHING, http://bunkervan.es/urban-ducato-l1h2/

  …………………

  Distribució ideal

  Bé, ara us mostraré una distribució que vaig trobar per Internet, recordo haver vist fins hi tot el vídeo, xulíssima, però no vaig guardar la marca ni el model i no se com aconseguir-la, potser em podeu ajudar, ja em comentareu.

  Distribución ideal

  Bien, ahora os mostraré una distribución que encontré por Internet, recuerdo haber visto incluso el vídeo, chulísima, pero no guardé la marca ni el modelo y no sé cómo conseguirla, quizás me podéis ayudar, ya me comentaréis.

  Ideal layout

  Well, now I will show you a distribution that I found on the Internet, I remember having even seen the video, very cool, but I did not save the brand or the model and I do not know how to get it, maybe you can help me, you will tell me.

  M’agrada per que no és molt gran i ho te tot, aconseguint un espai interior força esplaiat, un encant.

  Me gusta porque no es muy grande y lo tiene todo, consiguiendo un espacio interior bastante desahogado, un encanto.

  I like it because it is not very big and it has everything, achieving a quite comfortable interior space, a charm.

  Acabaré aquesta llarga entrada amb un prototip meravellós, la casa Hymer va fer-lo i mostrar-lo a la fira de caravàning alemanya de 2019, la vaig buscar en el caravàning Barcelona 2019 i no la vaig trobar, a la marca em varen comentar que era un prototip que no mostraven al nostre país perquè aquí només portaven models que es puguin comercialitzar, una pena.

  Us deixo dos vídeos.

  Terminaré esta larga entrada con un prototipo maravilloso, la casa Hymer lo hizo y mostro en la feria de caravaning alemana de 2019, la busqué en el caravaning Barcelona 2019 y no la encontré, en la marca me comentaron que era un prototipo que no lo mostraban en nuestro país porque aquí sólo traen modelos que se puedan comercializar, una pena.

  Os dejo dos vídeos.

  I will finish this long post with a wonderful prototype, the Hymer house made it and showed it at the German Caravaning fair in 2019, I looked for it at the Barcelona 2019 caravanning fair and I did not find it, the brand told me that it was a prototype that they did not show it in our country because here they only bring models that can be marketed, a shame.

  I leave you two videos.

  Com haureu vist, és una gran volum amb sostre enlaira-ble, una tendència que ve amb força.

  Como habréis visto, es una furgoneta gran volumen con techo elevable, una tendencia que viene con fuerza.

  As you may have seen, it is a large volume van with a lifting roof, a trend that comes with force.

  #accesorioscaravanas #tazaspersonalizadas #accesoriosautocaravanas #todocaravana #camisetaspersonalizadas #Granollers #caravanstore #teardrop #casacaravana #minicaravanas #verautocaravanas #caravanaremolque #leggins #naturaleza #camperconbaño #velerojuguete #comprarautocaravana #carpasdecamping #navegar #barcosveleromadera #articuloscamping #envelero #veleroinchable #velerosartesanales #mar #camping #barcovelero #mujer #emprendedora

  Caravanes petites, Caravanas pequeñas, Small caravans

  23/10/2020

  Bon dia a totes i tots,

  Avui us vull parlar de les caravanes petites, les que s’anomenen menors de 750kg., i en aquest ram les més xicotetes.

  Pensareu que estic obsessionada per les coses petites, una mica és cert, a la meva vida he reduït molts objectes i crec que menys és més. També les meves circumstàncies han canviat, de família de 4 membres vàrem passar a ser 3, i ara un fill independitzat i l’altre a punt de fer-ho, sols quedo jo i les amigues.

  A par d’això, des de ben petita m’agraden tot tipus d’habitatges, fins hi tot segueixo la moda de les mini cases, i dins d’aquesta moda penso en les caravanes més petites, no diré mini perquè aquestes son les teardrop, de les quals ja hi vaig parlar.

  Dins del grup de caravanes menors a 750kg. hi han forces models, jo us parlaré de les més xicotetes, però que hi pots ser dret dins.

  Buenos días a todas y todos,

  Hoy os quiero hablar de las caravanas pequeñas, las que se denominan menores de 750 kg., y en este ramo las más chicas.

  Pensaréis que estoy obsesionada por las cosas pequeñas, algo si es cierto, en mi vida he reducido muchos objetos y creo que menos, es más. También mis circunstancias han cambiado, de familia de 4 miembros pasamos a ser 3, y ahora un hijo independizado y el otro a punto de hacerlo, sólo quedo yo y las amigas.

  Obviando esto, desde pequeña me gustan todo tipo de viviendas, incluso sigo la moda de las mini casas, y dentro de esta moda pienso en las caravanas más pequeñas, no diré mini porque estas son las teardrop, de las que ya hablé.

  Dentro del grupo de caravanas menor a 750kg. hay muchos modelos, yo os hablaré de las más chicas, pero en las que puedes estar de pie dentro.

  Good morning to everyone,

  Today I want to talk to you about the small caravans, those called under 750 kg., and in this field the smallest.

  You will think that I am obsessed with small things, something if it is true, in my life I have reduced many objects and I think that less is more. My circumstances have also changed, from a family of 4 we become 3, and now one son has become independent and the other is about to do so, only me and my friends remain.

  Obviating this, since I was little, I like all kinds of houses, I even follow the fashion of mini houses, and within this fashion I think of the smallest caravans, I will not say tiny because these are the teardrop, of which I already spoke.

  Within the group of caravans less than 750kg. there are many models, I will tell you about the most minis, but that you can stand inside.

  Comencem,

  Empezamos,

  I begin,

  TAB 320

  Aquesta caravana ja va aparèixer en el meu escrit anterior, crec que pertany més aquest grup per això la torno a incloure.

  M’agrada moltíssim aquest model, te un disseny retro encantador, però amb els acabats actuals. Una distribució mínima i funcional, cuina, armari i menjador convertible en llit, suficient.

  Esta caravana ya apareció en mi escrito anterior, creo que pertenece más este grupo por eso la vuelvo a incluir.

  Me gusta muchísimo este modelo, tiene un diseño retro encantador, pero con los acabados actuales. Una distribución mínima y funcional, cocina, armario y comedor convertible en cama, suficiente.

  This caravan already appeared in my previous post, I think this group belongs more, that is why I include it again.

  I really like this model, it has a lovely retro design, but with the current finishes. A minimal and functional distribution, kitchen, wardrobe and dining room convertible into a bed, enough.

  Tenen un altre model, TAB 420, que inclou bany, però no és tan xicoteta i no m’agrada tant.

  Les podeu trobar en algun que altre distribuïdor nacional.

  Tienen otro modelo, TAB 420, que incluye baño, pero no es tan mini y no me gusta tanto.

  Las puedes encontrar en algún que otro distribuidor nacional.

  They have another model, TAB 420, which includes a bathroom, but it’s not so mini and I don’t like it that much.

  You can find them in some other national distributor.

  BAMBINA

  No les he vist físicament, però les trobo molt practiques, son econòmiques, en poc espai hi pots trobar més d’una distribució per escollir amb diferencia de preu petita. Estèticament no son de les meves preferides, tot hi que jo no descarto comprar-me una, l’encant li puc afegir jo.

  Les trobareu en diferents colors, lo qual és engrescador davant del panorama blanc de la majoria. Falta saber si poden combinar una caravana blanca amb la porta i el bagul blau (color que tenen en el seu catàleg) tot és preguntar.

  No las he visto físicamente, pero las encuentro muy prácticas, son económicas, en poco espacio puedes encontrar más de una distribución para escoger con una diferencia de precio muy pequeña. Estéticamente no son de mis preferidas, aunque no descarto comprarme una, el encanto lo puedo añadir yo.

  Las encontrarás en diferentes colores, lo cual es alentador ante el panorama blanco de la mayoría. Falta saber si pueden combinar una caravana blanca con la puerta y el baúl azul (color que tienen en su catálogo) todo es preguntar.

  I have not seen them physically, but I find them very practical, they are cheap, in a short space you can find more than one distribution to choose from, very small price difference. Aesthetically they are not my favorites, although I do not rule out buying one, the charm I can add.

  You will find them in different colors, which is encouraging given the white picture of most. It remains to be seen if they can combine a white caravan with a blue door and trunk (the color they have in their catalog).

  Les podeu trobar en més d’un distribuïdor nacional, no és complicat poder comprar-la.

  Las puedes encontrar en más de un distribuidor nacional, no es complicado poder comprarla.

  You can find them in more than one national distributor, it is not difficult to buy it.

  MINI SILVER

  Com veieu hi ha diferents estètiques per triar, i també distribucions que poden incloure poder dur una moto, practicitat en estat màxim, menjador, dormitori, garatge i fins hi tot pots tenir bany en un espai mini.

  Como veis hay diferentes estéticas para elegir, y también distribuciones que pueden incluir poder llevar una moto, practicidad en estado máximo, comedor, dormitorio, garaje e incluso puedes tener baño en un espacio mini.

  As you can see, there are different aesthetics to choose from, and also layouts that can include being able to carry a motorcycle, practiced in maximum condition, dining room, bedroom, garage and you can even have a bathroom in a mini space.

  Les podreu adquirir fàcilment en el nostre entorn.

  Las puede adquirir fácilmente en nuestro entorno.

  You can easily acquire them in our environment.

  GO-POD CARAVANA

  Una cucada, això és dur al mínim del mínim una caravana, però tenir el més essencial, cuina, bany, menjador convertible, en un espai inimaginable, a més amb una estètica molt cuqui.

  Una cucada, esto es llevar al mínimo del mínimo una caravana, pero a su vez tener lo más esencial, cocina, baño, comedor convertible, en un espacio inimaginable, además con una estética muy Cuqui.

  A cute, this is taking a caravan to a minimum, but at the same time having the most essential, kitchen, bathroom, convertible dining room, in an unimaginable space, also with a very Cute aesthetic.

  El problema és que son angleses i no les comercialitzen per aquí, hi vaig contactar fa un parell de mesos i per uns 700€ te les deixen a la porta de casa, també tens la opció d’anar-les a buscar a Portugal, inconvenient?, pot ser una aventura, tu decideixes. https://www.go-pod.com/the-go-pod-micro-tourer-spanish.html

  El problema es que son inglesas y no las comercializan por aquí, les contacté hace un par de meses y por unos 700€ te las dejan en la puerta de casa, también tienes la opción de ir a buscarlas a Portugal, ¿inconveniente ?, puede ser una aventura, tú decides. https://www.go-pod.com/the-go-pod-micro-tourer-spanish.html

  The problem is that they are English and they are not sold there, I contacted a couple of months ago and for about € 700 they leave them at the door of the house, you also have the option of going to look for Portugal, inconvenient? an adventure, you decide.https://www.go-pod.com/the-go-pod-micro-tourer-spanish.html

  Mireu aquest vídeo:

  Mirad este vídeo:

  Watch this video:

  ERIBA TOURING PUCK

  Les Eriba Touring son un clàssic, i aquest model una de les de més culte per que les han deixat de fer.

  Abans del bum de les camper i auto-caravanes la casa Hymer feia moltes distribucions a escollir, essent la Puck la més petita, ara fan 1 o 2 distribucions només.

  Las Eriba Touring son un clásico, y este modelo un de las de más culto porque las han dejado de hacer.

  Antes del bum de las camper y autocaravanas la casa Hymer hacía muchas distribuciones a elegir, siendo la Puck la más pequeña, ahora hacen 1 o 2 distribuciones solo.

  The Eriba Touring are a classic, and this model is one of the most cultured because they have stopped making them.

  Before the boom of the camper and motorhome, the Hymer house made many distributions to choose from, the Puck being the smallest.

  Per mi tot un encant de caravana per la estètica vintage, per la distribució interior, per la historia i fiabilitat de la marca.

  Una pena que no les podem comprar noves, però si les trobareu de segona ma, i si les reformeu tenen un gran valor.

  Jo segueixo per Instagram una parella coreana que en te una molt cuqui i fan unes fotos genials, amb la pulcritud i bellesa orientals tan encisadora.

  Para mí todo un encanto de caravana por la estética vintage, por la distribución interior, por la historia y fiabilidad de la marca.

  Una pena que no las podemos comprar nuevas, pero si las encontrarás de segunda mano, y si las reformas tienen un gran valor.

  Yo sigo por Instagram una pareja coreana que tiene una muy bonita y hacen unas fotos geniales, con la pulcritud y belleza orientales tan encantadora.

  For me, a caravan charm for the vintage aesthetics, for the interior layout, for the history and reliability of the brand.

  A pity that we cannot buy them new, but you will find them second-hand, and if the reforms have a great value.

  I follow a Korean couple on Instagram who have a very beautiful one and they take great photos, with the oriental neatness and beauty so charming.

  DISSENY PROPI, DISEÑO PROPIO, OWN

  Fins hi tot m’he atrevit a fer un disseny de la meva caravana petita ideal, una idea un xic esbojarrada, però, no impossible, els que fan mini cases la podrien fer, de ben segur a un cost molt més elevat de les que existeixin al mercat pels costos de fabricació d’un producte únic i no fet en sèrie. Somiarem.

  Incluso me he atrevido a hacer un diseño de mi caravana pequeña ideal, una idea un poco alocada, pero, no imposible, los que hacen mini casas la podrían hacer, seguro a un coste mucho más elevado de las que existan en el mercado por los costes de fabricación de un producto único y no hecho en serie. Soñaremos.

  I have even dared to make a design of my ideal small caravan, a somewhat crazy idea, but, not impossible, those who make mini houses could do it, surely at a much higher cost than those that exist in the market for those manufacturing costs of a single product and not made in series. I will dream.

  #accesorioscaravanas #tazaspersonalizadas #accesoriosautocaravanas #todocaravana #camisetaspersonalizadas #Granollers #caravanstore #teardrop #casacaravana #minicaravanas #verautocaravanas #caravanaremolque #leggins #naturaleza #camperconbaño #velerojuguete #comprarautocaravana #carpasdecamping #navegar #barcosveleromadera #articuloscamping #envelero #veleroinchable #velerosartesanales #mar #camping #barcovelero #mujer #emprendedora

  Causes, causas, causes

  Bon dia a totes i tots,

  Si no ho saps et recordaré perquè hi ha a la botiga la secció de productes anomenada CAUSES, cada mes hi ha un sens fi de dies reivindicatius, Internacional, Europeus, …. jo en trio 1 de cada mes per fer la meva particular aportació, amb un disseny que estampo en samarretes i bosses de cotó orgànic. Aquests dissenys només estan a la venda durant el mes en curs.

  Buenos días a todas y todos,

  Si no lo sabes te recordaré porque hay en la tienda la sección de productos llamada CAUSAS, cada mes hay un sinfín de días reivindicativos, Internacional, europeos, …. yo en escojo 1 de cada mes para hacer mi particular aportación, con un diseño que estampo en camisetas y bolsas de algodón orgánico. Estos diseños sólo están a la venta durante el mes en curso.

  Good morning everyone,

  If you do not know, I will remind you because there is in the store the section of products called CAUSES, each month there are endless days of protest, International, European, … I choose 1 of each month to make my particular contribution, with a design that I print on organic cotton t-shirts and bags. These designs are only for sale during the current month.

  causa agost, causa agosto, cause august

  Dit això, la causa triada per aquest mes de Setembre es:

  • 07 de Setembre de 2021, Dia Internacional de l’Aire Net, per un Cel Blau

  Dicho esto, la causa elegida para este mes de septiembre es:

  • 07 de septiembre de 2021, Día Internacional del Aire Limpio, por un Cielo Azul

  That said, the cause chosen for this month of September is:

  • September 07, 2021, International Clean Air Day, for a Blue Sky
  CAT
  ESP
  ENG

  Crec que és molt important reivindicar que necessitem un cel blau i net.

  El  principal objectiu d’aquest dia és la investigació, desenvolupament, millora i posada en marxa de noves pràctiques que permetin millorar la qualitat de l’aire i que, a la llarga, això contribueixi amb el benestar de la població mundial, així com erradicar els alts índexs de contaminació atmosfèrica.

  Creo que es muy importante reivindicar que necesitamos un cielo azul y limpio.

  El principal objetivo de este día es la investigación, desarrollo, mejora y puesta en marcha de nuevas prácticas que permitan mejorar la calidad del aire y que, a la larga, esto contribuya con el bienestar de la población mundial, así como erradicar los altos índices de contaminación atmosférica.

  I think it is very important to claim that we need a clean blue sky.

  The main objective of this day is the research, development, improvement and implementation of new practices that improve air quality and that, in the long run, this contributes to the well-being of the world population, as well as eradicating the high rates of air pollution.

  imatge, imagen, image Niklas Liniger

  L’aire és essencial per a la vida de tot el que habita a la Terra. Sense ell, no seria possible cap forma de vida ja que és la principal font d’oxigen en els vegetals, animals i tots els éssers humans.

  D’aquí, la importància de que l’aire que respirem estigui lliure de contaminants, que en general es produeixen pels agents químics que es fan servir diàriament a la indústria, el sector agrícola amb pesticides, combustibles fòssils dels nostres vehicles i les moltes deixalles que produïm els homes i dones.

  El aire es esencial para la vida de todo lo que habita en la Tierra. Sin él, no sería posible ninguna forma de vida ya que es la principal fuente de oxígeno en los vegetales, animales y todos los seres humanos.

  De ahí, la importancia de que el aire que respiramos esté libre de contaminantes, que en general se producen por los agentes químicos que se utilizan a diario en la industria, el sector agrícola con pesticidas, combustibles fósiles de nuestros vehículos y los muchos desechos que producimos los hombres y mujeres.

  Air is essential for the life of everything that lives on Earth. Without it, no form of life would be possible since it is the main source of oxygen in plants, animals and all human beings.

  Hence, the importance of the air we breathe is free of pollutants, which are generally produced by chemical agents that are used daily in industry, the agricultural sector with pesticides, fossil fuels from our vehicles and the many wastes that we produce men and women.

  imatge, imagen, image Aisvri

  La contaminació de l’aire provoca estralls en la salut i la qualitat de vida de les persones, la qual cosa cada any provoca greus malalties i la pèrdues de vides de milions d’éssers a nivell mundial.

  Nosaltres que gaudim de la vida en espais naturals, no podem defugir aquest tema que ens afecta directament, com part dels afectats per la qüestió, part dels causants del problema i part de la solució del trencaclosques.

  La contaminación del aire provoca estragos en la salud y la calidad de vida de las personas, lo que cada año provoca graves enfermedades y la pérdida de vidas de millones de seres a nivel mundial.

  Nosotros que disfrutamos de la vida en espacios naturales, no podemos eludir este tema que nos afecta directamente, como parte de los afectados por la cuestión, parte de los causantes del problema y parte de la solución del rompecabezas.

  Air pollution wreaks havoc on people’s health and quality of life, causing serious illnesses and the loss of lives of millions of people worldwide each year.

  We who enjoy life in natural spaces cannot avoid this issue that affects us directly, as part of those affected by the issue, part of the cause of the problem and part of the solution to the puzzle.

  Petons, besos, kisses

  #accesorioscaravanas #tazaspersonalizadas #accesoriosautocaravanas #todocaravana #camisetaspersonalizadas #Granollers #caravanstore #teardrop #casacaravana #minicaravanas #verautocaravanas #caravanaremolque #leggins #naturaleza #camperconbaño #velerojuguete #comprarautocaravana #carpasdecamping #navegar #barcosveleromadera #articuloscamping #envelero #veleroinchable #velerosartesanales #mar #camping #barcovelero #mujer #emprendedora