Furgons camper, furgonetas camper, camper vans

04/11/2020

Bon dia a totes i tots,

Avui vull parlar-vos de la meva visó del món camper i les seves furgonetes, de tot el sector son dels habitatges rodats de més èxit en aquest moment.

No us parlaré de temes de motor, de quin vehicle és el més potent, menor entrada al taller, …., ho desconec, per desinterès, per que no és el que més capta la meva atenció i no vull dir res que no sàpiga. De formació dissenyadora d’interiors, el que si puc parlar és de les distribucions, espais habitables i estètica en general, sempre amb el meu punt de vista que no és únic.

Perquè tenen tant d’èxit les furgonetes camper? Segons el meu parer.

 • Representen llibertat de viatjar i no haver de pernoctar en un càmping,
 • Fàcil transport en front les caravanes
 • Menys aparatoses que les auto-caravanes, la possible discreció en un nucli urbà i millor conducció.

Buenos días a todas y todos,

Hoy quiero hablaros de mi visón del mundo camper y sus furgonetas, de todo el sector son las viviendas rodantes de más éxito en este momento.

No os hablaré de temas de motor, de qué vehículo es el más potente, menor entrada al taller, etc., lo desconozco, por desinterés, porque no es lo que más capta mi atención y no quiero decir nada que no sepa. De formación diseñadora de interiores, lo que sí puedo hablar es de las distribuciones, espacios habitables y estética en general, siempre con mi punto de vista, que no es único.

¿Porque tienen tanto éxito las furgonetas camper? En mi opinión:

– Representan libertad de viajar y no tener que pernoctar en un camping,

– Fácil transporte frente a las caravanas

– Menos aparatosas que las autocaravanas, la posible discreción en un núcleo urbano y mejor conducción.

Good morning to everyone,

Today I want to tell you about my vision of the camper world and its vans, in the entire sector they are the most successful mobile homes at this time.

I will not talk to you about motor issues, which vehicle is the most powerful, least entry to the workshop, etc., I do not know, out of disinterest, because it is not what most captures my attention and I do not want to say anything that I do not know. From an interior designer training, what I can talk about is the layouts, living spaces and aesthetics in general, always with my point of view, which is not unique.

Why are camper vans so successful? In my opinion:

– They represent freedom to travel and not having to spend the night in a campsite,

– Easy transport in front of the caravans

– Less bulky than motorhomes, possible discretion in an urban center and better driving.

Aquesta imatge té un atribut alt buit; el nom de fitxer és carretera.png

Com molts de vosaltres sabreu, hi ha dos grups de campersvan, les petites de sostre enlairà-ble i les gran-volum.

Como muchos de vosotros sabréis, hay dos grupos de campersvan, las pequeñas de techo elevable y las gran volumen.

As many of you will know, there are two groups of camper’s vans, the small ones with a pop-up roof and the large ones.

Un altre classificació seria les camperitzades i les de sèrie de marca.

Otra clasificación sería las camperizadas y las de serie de marca.

Another classification would be the camperize it, and the brand series.

Furgonetes de sostre enlaira-ble

Aquí també em podria centrar en diferents mides, però no ho faré, parlaré d’altres temes.

Una de les coses que mes m’agraden d’aquest tipus d’habitatge rodant és que pots fer-lo servir de vehicle habitual, amb la qual cosa redueixes despeses de manera considerable:

 • Una sola assegurança
 • Un sol impost de circulació
 • Un sol garatge

Per economies no molt alegres resulta molt important. Durant un temps he considerat la possibilitat d’adquirir un model d’aquest, ja veurem que faré finalment.

Inconvenients:

 • L’habitatge interior resulta molt reduït
 • La majoria no tenen bany, per lo que has de pernoctar en un càmping per gaudir d’aquest servei, la qual cosa resta la llibertat que es busca en aquets vehicles.

Furgonetas de techo elevable

Aquí también me podría centrar en diferentes tamaños, pero no lo haré, hablaré de otros temas.

Una de las cosas que más me gustan de este tipo de vivienda rodante es que puedes usarla de vehículo habitual, con lo cual reduces gastos de manera considerable:

– Una solo seguro

– Impuesto de circulación

– Un solo garaje

Para economías no muy alegres resulta muy importante. Durante un tiempo he considerado la posibilidad de adquirir un modelo como este, ya veremos que haré finalmente.

Inconvenientes:

– La vivienda interior resulta muy reducida

– La mayoría no tienen baño, por lo que tienes que pernoctar en un camping para disfrutar de estos servicios, lo cual resta la libertad que se busca en estos vehículos.

Pop-up roof vans

Here I could also focus on different sizes, but I will not, I will talk about other topics.

One of the things I like the most about this type of mobile home is that you can use it as a regular vehicle, thereby reducing expenses considerably:

– One insurance only

– Road tax

– A single garage

For not very happy economies it is very important. For a while I have considered the possibility of acquiring a model like this, we’ll see what I’ll do finally.

Disadvantages:

– The interior housing is very small

– Most do not have a bathroom, so you have to spend the night in a campsite to enjoy these services, which reduces the freedom that is sought in these vehicles.

………………..

Gran volum

Aquestes resulten ideals:

 • Més espai interior
 • No han de ser blanques com les auto-caravanes i passen més desapercebudes
 • Tenen bany
 • Fàcils de conduir

Gran volumen

Estas resultan ideales:

Más espacio interior

– No deben ser blancas como las autocaravanas y pasan más desapercibidas

– Tienen baño

– Fáciles de conducir

Large volume

These are ideal:

– More interior space

– They should not be white like motorhomes and they go more unnoticed

– They have a bathroom

– Easy to drive

Però, com no, també tenen els seus inconvenients:

 • És difícil que les puguis fer servir com a vehicle habitual, per l’alçada no entren a tots els pàrquings
 • Tot i ser més discretes que les auto-caravanes, cada cop son més conegudes i no tant invisibles, ja coneixem com molts ajuntaments eviten la circulació d’aquests vehicles a ciutat.

Pero, como no, también tienen sus inconvenientes:

 • Es difícil que las puedas utilizar como vehículo habitual, por la altura no entran todos los parkings
 • A pesar de ser más discretas que las autocaravanas, cada vez son más conocidas y no tanto invisibles, ya conocemos como muchos ayuntamientos evitan la circulación de estos vehículos en ciudad.
 • But, of course, they also have their drawbacks:

  – It is difficult for you to use them as a regular vehicle, due to the height not all car parks fit

  – Despite being more discreet than motorhomes, they are becoming more well-known and not so invisible, as we already know how many municipalities prevent these vehicles from circulating in the city.

  CAMPERITZADES

  er mi son els models ideals per que les pots personalitzar a les teves necessitats, al teu estil, i si ets manetes ho pots fer tu mateix, per Internet trobareu infinitat de vídeos de gent que ho ha fet i t’aconsella.

  Pots triar entre sostre enlairà-ble i gran volum, amb bany o sense, disseny hippies o convencional, les possibilitats son infinites. I si no ets tant manetes pots acudir a una empresa que et faci la camperització al teu gust, hi ha moltes, només has de buscar per el teu entorn i trobaràs més d’una.

  CAMPERITZADAS

  Para mí son los modelos ideales porque las puedes personalizar a tus necesidades, a tu estilo, y si eres manitas lo puedes hacer tú mismo, por Internet encontrará infinidad de vídeos de gente que lo ha hecho y te aconseja.

  Puedes elegir entre techo elevable y gran volumen, con baño o sin, diseño hippies o convencional, las posibilidades son infinitas. Y si no eres tanto manitas puedes acudir a una empresa que te haga la camperización a tu gusto, hay muchas, sólo tienes que buscar por tu entorno y encontrarás más de uno.

  CAMPERIZE IT

  For me they are the ideal models because you can customize them to your needs, to your style, and if you are a handyman you can do it yourself, on the Internet you will find countless videos of people who have done it and advise you.

  You can choose between a large volume pop-up roof, with or without a bathroom, hippie or conventional design, the possibilities are endless. And if you are not so much handyman you can go to a company that will make the camperize it to your liking, there are many, you just have to look around your environment and you will find more than one.

  Però, com no, també tenen inconvenients i per mi és molt important, com triar un vehicle. Normalment la gent camperitza furgonetes de segona mà, un vehicle nou resulta força car, i com ja us he comentat desconec el tema motor, de ben segur em donarien gat per llebre i tot el que m’estalviaria en la compra ho acabaria pagant en entrades a taller, ufff.

  Pero, como no, también tienen inconvenientes y para mí muy importantes, como elegir un vehículo. Normalmente la gente camperiza furgonetas de segunda mano, un vehículo nuevo resulta bastante caro, como ya os he comentado desconozco el tema motor, seguro me darían gato por liebre y todo lo que me ahorraría en la compra lo acabaría pagando en entradas a taller, ufff.

  But, of course, they also have drawbacks and for me very important, how to choose a vehicle. Normally people camper second-hand vans, a new vehicle is quite expensive, as I have already mentioned, I do not know the motor issue, they would surely give me a hoot and everything that I would save on the purchase I would end up paying in tickets to the workshop, ufff .

  DE SERIE

  Dons quina opció em queda?, buscar furgonetes camper de sèrie, no les podré personalitzar tant com voldria però segur que puc trobar una que m’encaixi, i tant, però a quin preu?, de 50.000€ no baixen, només assolibles per els més afortunats.

  De sostre enlaira-ble

  Normalment els fabricants les fan sense bany, però he trobat dos models que si el tenen i m’encanten

  DREAMER CAP LAND, per mi i les meves circumstancies ideal, no mol gran, la puc guardar en garatge convencional, és nova i el motor no em preocupa, podem anar tranquil·lament les meves dues amigues i jo de viatge, és molt mona. Preu inassolible.

  DE SERIE

  ¿Pues qué opción me queda?, buscar furgonetas camper de serie, no las podré personalizar tanto como quisiera, pero seguro que puedo encontrar una que me encaja, cierto, ¿pero a qué precio?, de 50.000€ no bajan, sólo alcanzables para los más afortunados.

  De techo elevable

  Normalmente los fabricantes las hacen sin baño, pero he encontrado dos modelos que si lo tienen y me encantan

  DREAMER CAP LAND, para mí y mis circunstancias, ideal, no muy grande, la puedo guardar en garaje convencional, es nueva y el motor no me preocupa, podemos ir tranquilamente mis dos amigas y yo de viaje, es muy mona. precio inalcanzable.

  SERIAL

  Well, what option is left for me? Look for standard camper vans, I will not be able to customize them as much as I would like, but surely, I can find one that fits me, right, but at what price? From € 50,000 they do not go down, only affordable for the luckiest ones.

  Pop-up roof

  Manufacturers usually make them without a bath, but I have found two models that do have it and I love them

  DREAMER CAP LAND, for me and my circumstances, ideal, not very big, I can store it in a conventional garage, it is new and the engine does not worry me, my two friends and I can go quietly on a trip, it is very cute. Unattainable price.

  …………………

  RANDGER R535, una cucada, d’espai interior més esplaiat, la qual cosa suposa més volum de furgoneta i més dificultat de circulació, més despesa en carburant, però tot no es pot tenir.

  RANDGER R535, una cucada, de espacio interior más desahogada, lo que supone más volumen de furgoneta y más dificultad de circulación, más gasto en carburante, pero todo no se puede tener.

  RANDGER R535, very cute, with a more comfortable interior space, which means more volume of the van and more difficulty in driving, more fuel costs, but you can’t have everything.

  ……………………..

  Gran volum

  En aquest models les marques de auto-caravanes estan apostant cada cop més, la tendència del mercat obliga, però jo sempre veig la mateixa distribució, amb petits canvis i acabats, però la mateixa distribució, resulta força avorrit.

  Gran volumen

  En estos modelos las marcas de autocaravanas están apostando cada vez más, la tendencia del mercado obliga, pero yo siempre veo la misma distribución, con pequeños cambios y acabados, pero la misma distribución, resulta bastante aburrido.

  Large volume

  In these models the motorhome brands are betting more and more, the market trend forces, but I always see the same distribution, with small changes and finishes, but the same distribution, it is quite boring.

  Com he dit, poden variar una mica, son furgonetes força grans, però he trobat una marca espanyola que ha donat una volta al tema, Bunkervan,  i ens proposa una distribució molt xula, la tenen en diferents mides de furgo, però com no, jo us mostraré la més petita, Bunkervan Urban, no cal que us digui res, mireu l’enllaç, petita i ho te TOT, http://bunkervan.es/urban-ducato-l1h2/

  Como he dicho, pueden variar un poco, son furgonetas bastante grandes, pero he encontrado una marca española que ha dado una vuelta al tema, Bunkervan, y nos propone una distribución muy chula, la tienen en diferentes tamaños de furgo, pero como no, yo os mostraré la más pequeña,

  Bunkervan Urban, no hace falta que os diga nada, mirad el enlace, pequeña y lo tiene TODO, http://bunkervan.es/urban-ducato-l1h2/

  As I said, they can vary a bit, they are quite large vans, but I have found a Spanish brand that has turned the subject around, Bunkervan, and offers us a very cool distribution, they have it in different sizes of van, but of course, I will show you the smallest,

  Bunkervan Urban, I don’t need to tell you anything, look at the link, little one and it has EVERYTHING, http://bunkervan.es/urban-ducato-l1h2/

  …………………

  Distribució ideal

  Bé, ara us mostraré una distribució que vaig trobar per Internet, recordo haver vist fins hi tot el vídeo, xulíssima, però no vaig guardar la marca ni el model i no se com aconseguir-la, potser em podeu ajudar, ja em comentareu.

  Distribución ideal

  Bien, ahora os mostraré una distribución que encontré por Internet, recuerdo haber visto incluso el vídeo, chulísima, pero no guardé la marca ni el modelo y no sé cómo conseguirla, quizás me podéis ayudar, ya me comentaréis.

  Ideal layout

  Well, now I will show you a distribution that I found on the Internet, I remember having even seen the video, very cool, but I did not save the brand or the model and I do not know how to get it, maybe you can help me, you will tell me.

  M’agrada per que no és molt gran i ho te tot, aconseguint un espai interior força esplaiat, un encant.

  Me gusta porque no es muy grande y lo tiene todo, consiguiendo un espacio interior bastante desahogado, un encanto.

  I like it because it is not very big and it has everything, achieving a quite comfortable interior space, a charm.

  Acabaré aquesta llarga entrada amb un prototip meravellós, la casa Hymer va fer-lo i mostrar-lo a la fira de caravàning alemanya de 2019, la vaig buscar en el caravàning Barcelona 2019 i no la vaig trobar, a la marca em varen comentar que era un prototip que no mostraven al nostre país perquè aquí només portaven models que es puguin comercialitzar, una pena.

  Us deixo dos vídeos.

  Terminaré esta larga entrada con un prototipo maravilloso, la casa Hymer lo hizo y mostro en la feria de caravaning alemana de 2019, la busqué en el caravaning Barcelona 2019 y no la encontré, en la marca me comentaron que era un prototipo que no lo mostraban en nuestro país porque aquí sólo traen modelos que se puedan comercializar, una pena.

  Os dejo dos vídeos.

  I will finish this long post with a wonderful prototype, the Hymer house made it and showed it at the German Caravaning fair in 2019, I looked for it at the Barcelona 2019 caravanning fair and I did not find it, the brand told me that it was a prototype that they did not show it in our country because here they only bring models that can be marketed, a shame.

  I leave you two videos.

  Com haureu vist, és una gran volum amb sostre enlaira-ble, una tendència que ve amb força.

  Como habréis visto, es una furgoneta gran volumen con techo elevable, una tendencia que viene con fuerza.

  As you may have seen, it is a large volume van with a lifting roof, a trend that comes with force.

  #accesorioscaravanas #tazaspersonalizadas #accesoriosautocaravanas #todocaravana #camisetaspersonalizadas #Granollers #caravanstore #teardrop #casacaravana #minicaravanas #verautocaravanas #caravanaremolque #leggins #naturaleza #camperconbaño #velerojuguete #comprarautocaravana #carpasdecamping #navegar #barcosveleromadera #articuloscamping #envelero #veleroinchable #velerosartesanales #mar #camping #barcovelero #mujer #emprendedora

  Publicado por dissenysostenible

  Sóc una dona creativa, molt emprenedora, vital, alegre i sempre amb ganes d'aprendre.

  Deja un comentario

  A %d blogueros les gusta esto: